ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Правила внутрішнього трудового розпорядку

04 червня 2015 | 10:50

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОГОДЖЕНО                         
на зборах трудового колективу
 
 
“_12____” _____11___ 2012 р.
Голова профкому Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації
_____________(Крутова Л.А.)
“__12__” ____11___ 2012 р.
                                                       
Правила
внутрішнього трудового розпорядку
для працівників Департаменту житлово-комунального господарства
та розвитку інфраструктури
Харківської обласної державної адміністрації
 
І. Загальні положення
 
 Відповідно до ст. 43 Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості і якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.
В Департаменті житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і робочого процесу.
Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та зоохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу згідно з чинним законодавством України.
 
ІІ. Порядок прийому і звільнення працівників
 
1.Працівники Департаменту приймаються на роботу на конкурсних підставах, шляхом стажування або просування по службі з кадрового резерву, або за трудовими договорами, контрактами.
 2.При прийнятті на роботу адміністрація зобов’язана зажадати від особи, що працевлаштовується:
а) подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
б) пред’явлення паспорта; ідентифікаційного коду;
в) диплома;
г) військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і збройних сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.
Заборонено вимагати від працівників при прийомі на роботу відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством (ст. 24-1 КЗпП України).
3. На кожного працівника ведеться особова справа відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади.
Особова справа зберігається у секторі кадрового забезпечення. Після звільнення працівника його особова справа залишається в архіві Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.
4.Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація Департаменту зобов’язана:
а)роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці;
а)ознайомити його з посадовою інструкцією, умовами оплати і заохочення, додатковими пільгами та компенсаціями відповідно до чинного законодавства та колективного договору;
б)ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
в)визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
г)проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
5.Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні; при розірванні трудового договору з поважних причин адміністрація повинна розірвати договір у строк, про який просить працівник. Після закінчення цього строку працівник має право при-пинити роботу, а адміністрація повинна видати йому трудову книжку і провести з ним розрахунок.
6.Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.
7.Припинення трудового договору оформляється наказом директора Департаменту.
8.У день звільнення адміністрація має видати працівникові його трудову книжку з внесенням до неї запису про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок у відповідності до чинного законодавства. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності до формулювань чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 
ІІІ. Основні права та обовязки працівників
 
1.Працівники Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації є державними службовцями, тому у своїй діяльності повинні суворо і неухильно дотримуватись вимог Законів України "Про державну службу" від 16.12.1993 р. № 3723-ХІІ та "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 р. № 3206-VI.
2.Працівники Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації мають право на:
а) захист професійної честі і гідності;
б) вільний вибір форм, методів, засобів виконання роботи, виявлення виробничої ініціативи;
в) підвищення кваліфікації, перепідготовку, зарахування до кадрового резерву.
3.Працівники Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації зобов’язані:
а)працювати чесно і сумлінно, суворо виконувати вимоги Положення про Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації та Положення про відповідні відділи Департаменту, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися дисципліни праці (вчасно приходити на роботу, дотримуватися встановленої тривалості робочого часу, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації та ін.);
б) систематично підвищувати свій професійний рівень і ділову кваліфікацію;
в) бути прикладом гідної поведінки і високого морального обов’язку;
г) повністю дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
д) берегти обладнання, інвентар та матеріали.
4.Основні обов’язки працівників Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації визначені Положенням про Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації.
Коло обов’язків, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.
 
ІV. Основні обов’язки адміністрації
1. Адміністрація Департаменту зобов’язана:
а)ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, роз’яснити права і обов’язки, існуючі умови праці;
б)визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, правильно організовувати роботу працівників відповідно до їх спеціальності та кваліфікації;
в) всіляко зміцнювати трудову і виробничу дисципліну;
г)забезпечувати систематичне підвищення працівниками свого про-фесійного рівня та ділової кваліфікації, створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням у навчальних закладах;
д) неухильно дотримуватися законодавства про працю, створювати умо-ви праці, які б відповідали правилам з охорони праці та протипожежним правилам;
е)виплачувати заробітну плату в установлені строки, забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці працівників і витрачанням фонду заробітної плати; надавати відпустки всім працівникам Департаменту відповідно до графіка відпусток.
є) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників.
Адміністрація здійснює свої обов’язки у відповідних випадках спільно або за погодженням з профспілковим комітетом Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.
 
V. Робочий час і його використання
 
1.В Департаменті житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та  неділею.
Початок роботи о 9.00.
Перерва - з 13.00 до 13.45.
Закінчення роботи – о 18.00 (у п’ятницю – о 16.45.).
2.Черговість надання щорічних відпусток установлюється адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників Департаменту.
 
VI. "Час відпочинку"
 
Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю 45 хвилин (з 13.00 до 13.45). Перерва не включається в робочий час.
Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.
 
VІІ. Відзначення за успіхи в роботі
 
1.За зразкове виконання трудових обов’язків, успіхи в роботі, тривалу і бездоганну роботу адміністрація вдається до таких відзначень:
а) оголошення подяки;
б) нагородження Почесною грамотою Департаменту;
в) матеріальне заохочення.
 Відзначення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.
2.Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої обов’язки, надаються в першу чергу пільги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв, будинків відпочинку і т.і.).
        
3.За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені у вищі органи до нагородження орденами, медалями, присвоєння почесного звання “Заслужений працівник сфери послуг України”, Почесною грамотою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, облдержадміністрації та до інших відзначень.
 
VІІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни
 
1.Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, спричиняє дисциплінарне стягнення або застосування заходів громадського впливу.
2.За порушення трудової дисципліни адміністрація має право застосувати до працівника тільки один з таких заходів стягнення:
а) оголосити догану;
б) звільнення.
Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин посадових обов’язків, покладених на нього, правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення, а також за прогул без поважних причин.
3.Перед тим, як накласти стягнення, від порушника трудової дисципліни адміністрація повинна зажадати письмове пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розпис.
4.Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
5. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
***
 
Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в Департаменті на видному місці.

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх