ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Правила внутрішнього трудового розпорядку

04 червня 2015 | 10:50

 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
зборами трудового колективу
Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
 
протокол № 1 від 01.11.2013 р.
 
« __» _________ 2013 року
 
Правила
внутрішнього трудового розпорядку працівників Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
І. Загальні положення
1. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (далі — Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Положення про Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23.04.2013 р. № 163                 (зі змінами), Закону України «Про державну службу», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, Регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2011 року № 770 та інших нормативно-правових актів.
2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників Департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації (далі — Департамент), режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.
3. В Департаменті трудова дисципліна ґрунтується на засадах чесного і сумлінного виконання працівниками своїх обов’язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання та заохочення за сумлінну працю.
4. Правила є обов’язковими для всіх працівників Департаменту.
II. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників
1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Департаменту здійснюються відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України; Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших нормативних актів.
Прийняття на державну службу на посади третьої — сьомої категорій, передбачених статтею 25 Закону України «Про державну службу», та на інші прирівняні до них посади проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», крім випадків, передбачених іншими законами України.
2. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Департаменту здійснюється наказом директора Департаменту. Днем початку виконання працівником своїх службових обов’язків є день, дата якого зазначена в наказі директора Департаменту. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.
3. Згідно Ст.11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає:
1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
2) автобіографію;
3) копію документа, який посвідчує особу;
4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону;
5) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
4. Не можуть бути призначеними на посаду особи, які:
­       визнані в установленому порядку недієздатними;
­       мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
­       у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підконтрольні або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
­       в інших випадках, установлених законами України.
5. Прийняття на роботу оформляться наказом директора Департаменту в порядку, передбаченому статтями 23, 24 КЗпП України.
6. При прийнятті на роботу може бути обумовлене випробування з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. При прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.
Умови про випробування зазначаються в наказі директора Департаменту  про прийняття на роботу.
Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Припинення трудових відносин між Департаментом та працівником може бути лише на загальних підставах.
7. У наказі Директора Департаменту про прийняття на роботу (про призначення на посаду) зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, та умови оплати праці.
З наказом про прийняття працівника на роботу (про призначення на посаду) працівник ознайомлюється під розписку.
8. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. Державний службовець підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
9. При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 4 серпня 2010 року  № 214. -ознайомлення засвідчується його власноручним підписом і зберігається в особовій справі.
10. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу в Департаменті директор Департаменту або за його дорученням інша особа зобов’язана:
­       ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розписку), а також з умовами та оплатою його праці;
­       ознайомити працівника із цими Правилами;
­       визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.
11. Переведення працівників на іншу роботу в Департаменті здійснюється за умови службової (виробничої) необхідності відповідно до чинного законодавства України.
12. Припинення трудових відносин між Департаментом та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.
Державні службовці та інші працівники Департаменту мають право припинити трудові відносини, попередивши про це директора Департаменту письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, директор Департаменту своїм наказом звільняє працівника у строк, про який просить працівник.
13. За домовленістю між працівником і директором Департаменту працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.
14. Припинення трудових відносин з ініціативи директора Департаменту не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.
15. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу», а саме:
­       порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);
­       недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16;
­       досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі (стаття 23);
­       виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);
­       відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;
­       неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.
16. Зміна директора Департаменту не може бути підставою для припинення працівником своєї роботи на займаній посади з ініціативи новопризначеного директора.
17. Перед припиненням трудових відносин працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути службове посвідчення, передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником.
18. У день звільнення, головний спеціаліст, виконуючий кадрову роботу, зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до наказу директора Департаменту та чинного законодавства з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.
 
ІІІ. Основні обов’язки і права працівників
1. Основними обов’язками працівників Департаменту є:
­             Додержання Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Положення про Департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23.04.2013 р. № 163 (зі змінами) , інших нормативно-правових актів;
­             забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов’язків, завдань відповідно до своєї компетенції;
­             сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, доручень Директора Департаменту, заступників, інших керівників у межах визначених повноважень;
­             ініціатива і творчість у роботі;
­             недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника Департаменту;
­             збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню;
­             недопущення дій, які ускладнюють діяльність У правління або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;
­             шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників Департаменту, дотримання високої культури спілкування;
­             не виявлення всупереч інтересам справи упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об’єднань громадян або конкретних осіб;
­             постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;
­             підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу;
­             вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це директора Департаменту, заступників, інших керівників;
­             утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
­             збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку;
­             своєчасне подання головному спеціалісту, виконуючого кадрову роботу та державну службу в Департаменті відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).
2. Повноваження працівників визначаються посадовими інструкціями.
3. Державні службовці Департаменту усіх рівнів підлягають атестації у порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922.
4. Не підлягають щорічній оцінці державні службовці які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік.
5. Державні службовці та інші категорії працівників Департаменту мають право:
­       користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
­       на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників Департаменту та інших осіб;
­       брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);
­       на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється (якщо він державний службовець), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;
­       на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад більш високої категорії;
­       вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;
­       на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;
­       на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;
­       захищати свої законні права та інтереси, при потребі в судовому порядку.
6. Конкретні обов’язки та права працівників Департаменту визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються відповідним чином.
ІV. Основні обов’язки керівництва Департаменту
1.Керівництво Департаменту зобов’язано:
­       неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;
­       створювати для працівників Департаменту умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;
­       забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення державних службовців та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці та фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до статті 110 КЗпП України;
­       забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;
­       забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;
­       у випадках, передбачених чинним законодавством України, своєчасно надавати пільги і компенсації з урахуванням умов праці, забезпечувати засобами індивідуального захисту;
­       забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, у тому числі за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України.
 
V. Робочий час та час відпочинку
1. Робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові (виробничі) обов’язки.
2. Для працівників Департаменту встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
3. Початок і закінчення роботи працівників Департаменту та перерва для відпочинку і харчування встановлюються в такі часи: 
Початок робочого дня починається з 8-00 години ранку. Перерва на обід з 13-00 години до 13 години 45 хвилин. Кінець робочого дня о 17-00 годині, в п'ятницю о 15 годині 45 хвилин.
4. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники, які займають посади державних службовців, та інші категорії працівників залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні в установленому чинним законодавством порядку. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.
5. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку. У цьому разі оплата за роботу в ці дні провадиться в одинарному розмірі.
6. Відповідно до статті 35 Закону України «Про державну службу» державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому чинним законодавством. Працівникам Департаменту, які мають стаж державної служби понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
Іншим працівникам Департаменту щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних днів.
7. За наказом директора Департаменту працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.
8. Умови і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників Департаменту встановлюються згідно із Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.
9. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється директором Департаменту з урахуванням необхідності забезпечення роботи Департаменту та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше ніж 5 січня поточного року, затверджується директором Департаменту і доводиться до відома всіх працівників.
Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.
VI. Заохочення за сумлінну працю. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення
1. За зразкове виконання трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи, вагомі досягнення в роботі до працівників Департаменту застосовуються такі заохочення:
а) оголошення подяки;
б) грошова премія (за виконання особливо важливого доручення, творчу активність проявлену при виконанні службових обов’язків, своєчасне та якісне виконання окремих завдань, з нагоди загальнодержавних та релігійних свят, ювілейних дат працівників);
в) почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації.
2. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника у відповідності з правилами їх ведення.
3. Матеріальна допомога працівникам надається:
а) на оздоровлення — у розмірі середньомісячної заробітної плати працівника один раз на рік при наданні щорічної відпустки;
б) для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
4. За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до державних нагород, присвоєння почесних звань та відомчих відзнак.
VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
1. До працівників Департаменту дисциплінарні стягнення застосовуються за:
а) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
б) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;
в) перевищення своїх повноважень;
г) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;
д) вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує Департамент.
2. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
3. За порушення трудової дисципліни, відповідно до законодавства про працю України, до працівників можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:
а) догана;
б) звільнення з роботи.
4. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватись заходи дисциплінарного впливу, передбачені ст. 14 Закону України «Про державну службу»:
а) попередження про неповну службову відповідність;
б) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
До моменту застосування дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу) до працівника, керівництво Департаменту зобов’язане зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
5. Стягнення (захід дисциплінарного впливу) оформлюються наказом директора Департаменту та оголошується працівникові, ознайомлення з яким він підтверджує власноручним підписом.
6. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу) працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню (заходу дисциплінарного впливу), то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
7. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення (захід дисциплінарного впливу) з нього може бути знято достроково наказом директора Департаменту.
8. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу), заохочення, що передбачені цими Правилами, до працівника не застосовуються.
 
 

 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх