ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Правила внутрішнього трудового розпорядку

04 червня 2015 | 10:50

Затверджено
Рішення загальних зборів колективу
служби у справах дітей Харківської
обласної державної адміністрації
Протокол № 1 від 15.05. 2009р.

 


ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників служби у справах дітей Харківської облдержадміністрації

І. Загальне положення

Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова служба, і також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан).
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від зазначеної Законом.
Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається Законом.
ІІ. Порядок прийняття та звільнення працівників служби у справах дітей облдержадміністрації
2.1. Особи, що приймаються на роботу до служби у справах дітей облдержадміністрації, реалізують своє право на працю шляхом укладання трудового договору.
2.2. При прийомі на роботу адміністрація зобов’язана вимагати від поступаючого:
а) подання трудової книжки, яка оформлена в установленому порядку, а якщо особа приймається на роботу вперше – довідки про останню діяльність, яка видана за місцем проживання відповідною житлово-експлуатаційною організацією. Звільнені з лав Збройних сил України зобов’язані пред’явити адміністрації військовий квиток;
б) пред’явлення паспорта у відповідності з законодавством про паспорти.
Прийом на роботу без пред’явлення вказаних документів не допускається.
При прийомі на роботу, яка потребує спеціальних знань, адміністрація має право вимагати від працівника пред’явлення диплому чи іншого документу про одержання освіти або професійної підготовки.
Забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу, подання документів, які не передбачені законодавством.
Прийом на роботу оформлюється наказом служби у справах дітей облдержадміністрації, який оголошується працівником під розписку. В наказі зазначається посада у відповідності до штатного розпису та умови оплати праці.
2.3. При прийомі на роботу або при переведенні працівника в установленому порядку на іншу роботу адміністрація повинна:
а) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
б) ознайомити з дорученою роботою, вимогами та оплатою праці, роз’яснити його права та обов’язки;
в) проінструктувати з питань техніки безпеки, протипожежної безпеки та іншими правилами охорони праці.
2.4. На всіх працівників, що відпрацювали більше 5 днів, ведуться трудові книжки у порядку, встановленому діючим законодавством.
2.5. Припинення трудового договору може мати місце лише на засадах, передбачених законодавством.
Працівники мають право розірвати трудовий договір, який заключено на передбачений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин, які передбачені діючим законодавством, адміністрація повинна розірвати трудовий договір в строк, про який просить працівник.
Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація не виконує законодавство з охорони праці, умови колективного договору з цих питань.
За домовленістю між працівником та адміністрацією договір може бути розірвано і до закінчення строку попередження про звільнення.
Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації без попередньої згоди з профспілковим комітетом не здійснюється, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Припинення трудового договору оформлюється наказом начальника служби у справах дітей облдержадміністрації.
2.6. В день звільнення адміністрація забов’язана видати працівнику його трудову книжку із внесеним в неї записом про звільнення і зробити з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудовій книжці необхідно проводити в точній відповідальності до формуліровок діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
ІІІ. Основні обов’язки працівників служби у справах дітей облдержадміністрації.
3. Робітники та службовці забов’язані:
а) працювати чесно та сумлінно, додержуватися дисципліни праці – основу порядка на виробництві, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, стримуватися від дії, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки:
б) підвищувати продуктивність роботи;
в) покращувати якість роботи;
г) додержуватися вимог охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;
д) утримувати своє робоче місце у зразковому стані, додержуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
є) дбайливо відноситися до меблів, господарчого інвентаря, лічильної та розмножувальної техніки, інструктивних документів, економно і раціонально використовувати папір, канцелярське приладдя, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
ж) чітко виконувати посадові обов’язки.
ІІІ. Основні обов’язки адміністрації
4. Адміністрація забов’язана:
а) правильно організовувати труд працівників, створювати умови для підвищення продуктивності праці, забезпечувати трудову та виробничу дисципліну;
б) неухильно виконувати законодавство про працю і правила охорони праці;
в) уважно відноситися до нужд і потреб працівників, покращувати умови праці і побуту.
5. Початок і закінчення роботи та перерви для відпочинку та харчування встановлюється такий:
початок роботи – о 9 годині 00 хвилин,
перерва – о 13 годині 00 хвилин – 13 голині 45 хвилин,
закінчення роботи – о 18 годині 00 хвилин.
У п’ятницю закінчення роботи о 16 годині 45 хвилин.
До початку роботи кожен працівник забов’язаний відмітити свій вихід на роботу.
Робітника, що з’явився на роботу у нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи у цей робочий день.
5.1. Забороняється у робочий час:
а) відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, знімати їх з роботи для виконання громадських обов’язків та проведення різного роду заходів, що не пов’язані з виробничою діяльністю;
б) скликати збори, засідання та всякого роду наради у громадських справах.
5.2. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією, з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи служби у справах дітей і умов, сприятливих для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік.
VI. Заохочення за успіхи в роботі
6. За зразкове виконання службових обов’язків, тривалу, бездоганну і якісну працю застосовуються такі заохочення:
а) видача премій;
б) нагородження Почесною грамотою;
в) оголошення Подяки;
г) нагородження цінними подарунками.
Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома колективу і заносяться до трудової книжки працівника.
6.1. Працівникам, які успішно та доброчинно виконують свої трудові обов’язки, в першу чергу надається перевага та пільга в галузі соціально-культурного та житлово-комунального обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т.п.) таким працівникам надається також перевага просування на роботі.
За особливі трудові заслуги керівництво клопоче перед вищестоящими органами про нагородження працівників орденами, медалями, почесними грамотами, до присвоєння почесних звань.
VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни
7. Порушення трудової дисципліни, тобто неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування мір дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших мір, що передбачені діючим законодавством.
7.1. За порушення трудової діяльності до працівника може бути застосована лише тільки одна із таких мір стягнення;
а) догана;
б) звільнення.
7.2. Звільнення, як міра дисциплінарного стягнення, може застосована за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, які покладені на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше застосовувались міри дисциплінарного чи громадського стягнення, за прогул (в тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин а також появи на роботі у нетверезому стані.
7.3. Прогулом є неявка на роботу без поважних причин протягом всього робочого дня.
Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, час звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або знаходженням його у відпустці не враховується.
7.4. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
7.5. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення адміністрація зобов’язана домогтися від порушника трудової дисципліни письмових пояснень.
7.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.
7.7. При обранні виду стягнення адміністрація повинна врахувати міру тяжкості здійсненого проступку та заподіяної шкоди, обставин, при яких здійснено проступок і попередню роботу працівника.
7.8. Стягнення оголошується наказом (розпорядженням) і повідомляється працівнику під розпис.
7.9. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому діючим законодавством (гл.15 Кодексів Законів України про працю).
8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не буде притягнутий до нового дисциплінарного стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
8.1. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і при тому проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
8.2. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення міри заохочення до працівника не застосовуються.
8.3. Адміністрація має право замість накладання адміністративного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

 


Начальник служби                                                                                       Т.П.Печерських

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх