ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Положення

14 листопада 2016 | 10:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

№ 521 від 14.11.2016

 

ПОЛОЖЕННЯ

про УПРАВЛІННЯ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. УПРАВЛІННЯ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Управління) утворюється головою обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

Управління масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації перейменовано з Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації відповідно до підпункту 1.5 пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 червня 2016 року № 270 «Про внесення змін до структури Харківської обласної державної адміністрації».

2. Управління є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядковане голові обласної державної адміністрації, координацію діяльності якого здійснює заступник голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою обласної державної адміністрації та його заступниками.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Управління є:

забезпечення реалізації державної політики у сферах інформації і видавничої справи з метою задоволення потреб населення області в інформаційній та видавничій продукції;

здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території області;

сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

участь у реалізації державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в області, участі громадськості у формуванні і реалізації державної і регіональної політики, а також з питань міжнаціональних відносин;

аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин;

упровадження ефективного механізму комунікацій між обласною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства.

5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює в межах компетенції державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, політичних партій і громадських об’єднань у межах Харківської області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) бере участь у підготовленні пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку Харківської області;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовленні заходів щодо регіонального розвитку у межах повноважень Управління;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади, а також структурними підрозділами обласної державної адміністрації;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

12) бере участь у підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) готує пропозиції керівництву обласної державної адміністрації з питань реалізації внутрішньої політики в регіоні;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) здійснює повноваження, делеговані обласній державній адміністрації обласною радою (в межах компетенції);

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) забезпечує виконання повноважень обласної державної адміністрації у сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, у тому числі щодо:

реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреб населення в інформаційній та видавничій продукції;

внесення пропозицій з визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;

сприяння безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

проведення моніторингу дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації та видавничої справи;

вжиття у межах своїх повноважень заходів забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;

забезпечення державної підтримки вітчизняного книговидання;

проведення аналізу та узагальнення інформації про ситуацію в інформаційному просторі області шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;

забезпечення всебічного, оперативного інформування громадськості про діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, керівництва та посадових осіб, взаємодії з цих питань із засобами масової інформації всіх форм власності;

взаємодії з філією Національної телекомпанії України «Харківська регіональна дирекція», обласними, міськими та районними комунальними засобами масової інформації щодо висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, керівництва та посадових осіб, а також заходів, що відбуваються за участю голови обласної державної адміністрації та його заступників;

сприяння висвітленню через засоби масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади;

підготовлення в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичних матеріалів та проведення брифінгів, прес-конференцій, засідань у форматі «круглих столів», що проводяться в обласній державній адміністрації;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

сприяння створенню системи суспільного телерадіомовлення;

участі у підготовленні матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до компетенції Управління, а також сприяння їх поширенню;

аналізу оприлюднених в засобах масової інформації матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління, надання у разі необхідності, відповідних коментарів, роз’яснень або спростувань, підготовлення матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до сфери комунікацій з громадськістю;

надання місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичної, організаційної, практичної
та консультаційної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

забезпечення інформаційного наповнення сторінок офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації та оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток області та держави в цілому;

сприяння забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської та євроатлантичної інтеграції;

внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб’єктів господарської діяльності у сфері інформації та видавничої справи;

сприяння впровадженню державних стандартів і технічних умов у сфері інформації та видавничої справи;

участі у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази державних і комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

вжиття в межах своїх повноважень заходів щодо активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;

участі в організації міжнародних заходів, пов’язаних із діяльністю у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах;

сприяння самоорганізації журналістів;

забезпечення підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;

внесення пропозицій щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;

організації надання роз’яснень з подальшим оприлюдненням позиції голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підготовлення і поширення викладу офіційних документів, коментарів, прес-релізів, іншої текстової документації;

організації висвітлення заходів, що відбуваються за участю голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, взаємодії із засобами масової інформації всіх форм власності;

організації оперативного висвітлення діяльності голови обласної державної адміністрації та його заступників;

організації прес-конференцій, брифінгів, виступів у пресі, «прямих ліній», засідань у форматі «круглих столів» за участю голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації;

проведення виступів з офіційними заявами, повідомленнями, спростуваннями;

оперативного  інформування голови обласної державної адміністрації про позицію засобів масової інформації при висвітленні діяльності обласної державної адміністрації, її керівництва та структурних підрозділів;

здійснення акредитації співробітників засобів масової інформації;

взаємодії з українськими і зарубіжними представниками засобів масової інформації з метою повного, об’єктивного висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, її керівництва та структурних підрозділів;

участі у підготовленні, проведенні відвідувань головою обласної державної адміністрації об’єктів міста, області, регіонів України, візитів за кордон з метою висвітлення зазначених заходів через засоби масової інформації;

надання іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичної, організаційної, практичної та консультаційної допомоги з питань, що належать до компетенції Управління;

28) забезпечує виконання повноважень обласної державної адміністрації у сфері здійснення внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у тому числі щодо:

координації та методичної підтримки реалізації державної політики з питань сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні;

забезпечення взаємодії обласної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до компетенції Управління;

здійснення аналізу діяльності політичних партій та громадських об’єднань у регіоні, прогнозу розвитку суспільно-політичних процесів;

підготовлення пропозицій щодо здійснення обласною державною адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності політичних партій та громадських об’єднань у регіоні, їх залучення до формування та реалізації державної та регіональної політики, а також до вирішення соціально-економічних питань регіону;

забезпечення підготовки, методичної підтримки і проведення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації консультацій з громадськістю, зокрема публічних громадських обговорень з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, а також стосовно інших питань, підготовлення пропозицій щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив у регіоні;

узагальнення висновків, пропозицій та зауважень, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяння врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

налагодження взаємодії із громадською радою при обласній державній адміністрації та іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами, утвореними при обласній державній адміністрації, в межах компетенції Управління;

забезпечення підготовки за участю інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

здійснення моніторингу проведення мирних зібрань, організації в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації розгляду вимог учасників зазначених акцій та інформування про результати;

здійснення організаційно-правового та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради при обласній державній адміністрації;

координації та надання методичної і практичної допомоги структурним підрозділам обласної державної адміністрації з реалізації завдань державної політики щодо сприяння розвитку громадянського суспільства відповідно до чинного законодавства України;

координації реалізації регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства;

ужиття у межах компетенції заходів для забезпечення реалізації права громадян на участь в управлінні державними справами;

забезпечення разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації організації та проведення державних та публічних заходів чітко вираженого суспільно-політичного змісту, залучення до участі в них представників інститутів громадянського суспільства;

координації виконання обласною державною адміністрацією затвердженого Кабінетом Міністрів України плану дій (заходів) із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на відповідний рік (роки) та відповідно до обласного плану заходів;

організації разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, та здійснення моніторингу підтриманих за результатами конкурсів проектів відповідно до чинного законодавства України;

організації вивчення громадської думки щодо діяльності обласної державної адміністрації, проблемних питань регіону, підготовлення пропозицій за результатами відповідних досліджень;

координації та надання методичної підтримки іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації щодо сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності відповідно до чинного законодавства України;

внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в сфері сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної регіональної політики;

участі у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку у сфері громадянського суспільства та місцевого самоврядування, залучення громадськості до формування та реалізації політики та підвищення громадської активності;

участі в організації міжнародних заходів, пов’язаних із сприянням розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування і залученням громадськості до формування та реалізації державної регіональної політики;

організації разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації просвітницьких компаній для різних верств населення    з метою ознайомлення їх з механізмами громадської участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, популяризації волонтерства та участі у діяльності інститутів громадянського суспільства;

вивчення та аналізу тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розроблення поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних відносин;

координації взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань міжнаціональних відносин;

здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, узагальнення практики його застосування;

вжиття в межах компетенції заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі, міжетнічних конфліктів
у регіоні;

надання методичної допомоги районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин;

сприяння збереженню та розвитку етнічної, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

здійснення у межах компетенції заходів із реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин, координації діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень, подання голові обласної державної адміністрації відповідної інформації;

сприяння діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримки розвитку національно-культурних традицій;

участі у підготовленні в установленому порядку пропозицій щодо нагородження державними нагородами представників громадських об’єднань, громадських та політичних діячів та присвоєння їм почесних звань;

29) надає роз’яснення щодо розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Управління;

30) забезпечує здійснення інших повноважень обласної державної адміністрації у сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, здійснення внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації у порядку, встановленому чинним законодавством України про державну службу.

9. Начальник Управління:

         1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

         2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Управління;

         3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

         4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

         5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

         6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

         7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

         8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

         9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

       10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями
(за дорученням керівництва обласної державної адміністрації);

         11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

12) подає на затвердження заступнику голови – керівнику апарату обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Управління, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

14) здійснює добір кадрів;

            15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

          16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

           17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

             18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать
до повноважень Управління;

             19) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

             20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.

11. Начальник Управління має заступника.

На період відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління – начальник відділу внутрішньої політики,     у разі відсутності останнього – начальник відділу преси та інформації Управління згідно з розподілом обов’язків. У разі відсутності начальника Управління, заступника начальника Управління – начальника відділу внутрішньої політики та начальника відділу преси та інформації Управління, виконання обов’язків начальника Управління покладається на іншу особу           в установленому порядку.

12. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Управління та вирішення інших питань в Управлінні можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії, робочі групи тощо.

Склад рад, комісій і робочих груп, положення про них затверджує начальник Управління.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  Управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Управління є бюджетною установою та не має на меті одержання прибутку.

15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи
і бланки.

17. Управлінню забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

18. У разі припинення Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Управління передаються одній або кільком бюджетним установам або зараховуються до доходу бюджету.

19. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та функцій, визначених цим Положенням.

 

Заступник голови обласної

державної адміністрації                                                                                                                         М.Є. Черняк

Версія для друку Поділиться:


Вверх