ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Положення

04 серпня 2016 | 10:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

№ 337 від 04.08.2016

ПОЛОЖЕННЯ

про УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ перейменовано з Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації відповідно
до підпункту 1.3 пункту 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 червня 2016 року № 270 «Про внесення змін до структури Харківської обласної державної адміністрації».

2. Управління підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству охорони здоров’я України, іншим центральним органам виконавчої влади.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації,
а також цим положенням.

4. Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації у Харківській області державної політики у галузі охорони здоров’я, а саме:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері медичної та фармацевтичної діяльності;

2) управління підзвітними та підконтрольними закладами, установами, підприємствами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;

3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я, у тому числі фармацевтичних, для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям;

5) вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів і робіт, пов’язаних з ліквідацією епідемій та спалахів інфекційних хвороб;

6) організація роботи закладів судово-медичної, судово-психіатричної та медико-соціальної експертизи.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:     

1) організовує виконання в межах повноважень Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією, у тому числі забезпечує виконання актів законодавства у сфері фармацевтичної діяльності, що відповідають державним стандартам, критеріям та вимогам, зміст яких спрямовано на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;

2) готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров’я, подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації
та центральних органів виконавчої влади;

3) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування в галузі охорони здоров’я;

4) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я районних державних адміністрацій та комунальними закладами охорони здоров’я, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя населення на території Харківської області;

6) забезпечує координацію та аналізує стан  діяльності закладів охорони здоров’я Харківської області;

7) здійснює контроль за дотриманням комунальними закладами охорони здоров’я та комунальними підприємствами правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

8) бере участь у межах компетенції у підготовленні пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Харківської області та проектів обласного бюджету, подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації та забезпечує їх виконання;

9) сприяє у межах своєї компетенції органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку Харківської області;

10) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку у галузі охорони здоров’я у межах Харківської області та вживає заходів до усунення недоліків;

11) розробляє прогнози розвитку та оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку Харківської області;

12) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету
в частині фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, на виконання їх статутних повноважень, проводить моніторинг та аналіз використання коштів обласного бюджету по галузі охорона здоров’я, забезпечує в межах компетенції та повноважень ефективне і цільове використання коштів обласного бюджету;

13) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

14) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

15) бере участь у підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Харківської обласної ради;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

17) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

18) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;

19) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я на території Харківської області;

20) готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

21) укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення Харківської області та здійснює в межах повноважень контроль за їх виконанням;

22) вивчає стан здоров’я населення, вживає заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, збільшення тривалості життя людей;

23) організовує роботу з охорони здоров’я материнства і дитинства;

24) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) пільгових категорій населення;

25) забезпечує в межах компетенції здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану Харківської області;

26) сприяє санаторно-курортному лікуванню пільгових категорій населення;

27) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних та інших програм щодо формування здорового способу життя населення, зокрема з питань запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

28) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

29) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

30) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

31) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

32) здійснює в межах компетенції повноваження, делеговані Харківською обласною радою;

33) здійснює в межах компетенції організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

34) визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров’я Харківської області, формує державне замовлення та організовує у встановленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників закладів охорони здоров’я Харківської області;

35) здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності, контролює його додержання в Управлінні;

36) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

37) організовує і забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки і сталого функціонування Управління, закладів охорони здоров’я області в умовах особливого періоду з урахуванням виконання покладених мобілізаційних завдань;

38) здійснює планування і організацію роботи з керівництва медичною службою цивільної оборони (цивільного захисту) області, контролює виконання заходів цивільної оборони (цивільного захисту) на об’єктах охорони здоров’я та проведення заходів щодо належної готовності медичних установ до дій у надзвичайних умовах мирного часу при ліквідації стихійних лих, аварій і катастроф;

39) організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконанням заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

40) розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністра охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими відзнаками Міністерства охорони здоров’я України;

41) готує пропозиції щодо укладення, розірвання та визначення умов контрактів із керівниками підпорядкованих закладів охорони здоров’я;

42) проводить спеціальну перевірку відомостей про стан здоров’я кандидатів, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

43) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

44) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

45) забезпечує захист персональних даних;

46) здійснює в межах компетенції інші передбачені законом повноваження.

6. Управління має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Управління;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами інших органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який у встановленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, та за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

9. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності, виконання покладених на Управління завдань перед головою обласної державної адміністрації;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, розподіляє обов’язки між заступниками начальника Управління, керівниками структурних підрозділів Управління;

4) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління,  присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

5) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Управління;

6) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

7) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

8) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

9) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

10) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

11) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

12) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

14) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення;

15) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів, видатків на утримання Управління;

16) розглядає та затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи підвідомчих закладів охорони здоров’я, зводить та складає звітність про виконання державного та зведеного місцевого бюджетів, подає звітність до органів виконавчої влади в обсязі та строки, визначені бюджетним законодавством;

17) має право брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

19) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на Управління, через відповідні засоби масової інформації;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника Управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та працівники закладів охорони здоров’я, представники профспілкових та громадських організацій (за згодою їх керівників).

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

Рішення колегії вводяться в дію наказами начальника Управління.

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в Управлінні можуть утворюватися наукові ради, комісії та робочі групи.

Склад наукових рад і комісій та положення про них у разі необхідності затверджує начальник Управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Управління затверджуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власний бланк.

 

Заступник голови обласної

державної адміністрації                                                                                          М.Є. Черняк

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх