ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Правила внутрішнього службового розпорядку

04 червня 2015 | 10:50

ЗАТВЕРДЖЕНО                    

зборами трудового колективу
Департаменту фінансів Харківської обласної

державної адміністрації

                                                            протокол  N 1 24.05. 2016 р.

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку для державних службовців  та інших працівників

Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку для державних службовців та інших працівників Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації  (далі – Департамент фінансів), режим роботи, умови перебування державних службовців та інших працівників (далі - працівників) в Департаменті фінансів та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в Департаменті фінансів ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила в Департаменті фінансів затверджуються зборами працівників Департаменту фінансів за поданням відділу з питань управління персоналом та юридичного забезпечення управління фінансів місцевих органів влади, роботи з персоналом та організаційного забезпечення на основі  Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50.

4. Правила Департаменту фінансів доводяться до відома працівників, які працюють у Департаменту фінансів під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Департаменті фінансів

1. Працівники Департаменту фінансів повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Працівники Департаменту фінансів у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Працівники Департаменту фінансів повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Працівники Департаменту фінансів під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівників

1. Тривалість робочого часу працівників Департаменту фінансів становить 40 годин на тиждень.

2. У Департаменті фінансів встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

3. Початок робочого часу з 9-00 годин, кінець робочого часу понеділок, вівторок, середа, четвер 18-00 годин, п’ятниця – 16-45 годин.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, працівники Департаменту фінансів можуть використовувати її на свій розсуд та відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Забороняється відволікати працівників Департаменту фінансів  від виконання їх посадових обов’язків.

6. Облік робочого часу у Департаменті фінансів здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі – журнал/табель). Для забезпечення контролю своєчасного  прибуття на роботу відомості зазначеного журналу/табелю подаються відповідальною особою до відділу з питань управління персоналом та юридичного забезпечення Департаменту фінансів.

7. Вихід працівників Департаменту фінансів за межі адміністративного приміщення Департаменту фінансів у робочий час зі службових питань відбувається з відома безпосереднього керівника.

ІV. Порядок повідомлення працівниками Департаменту фінансів про свою відсутність

1. Працівники Департаменту фінансів повідомляють свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання працівниками Департаменту фінансів вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.

3. У разі ненадання відсутнім працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен у перший день виходу на роботу подати письмові пояснення на ім’я директора Департаменту фінансів щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування працівників в Департаменті фінансів у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань  працівники Департаменту фінансів можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом  директора Департаменту фінансів,  в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного  працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Директор Департаменту фінансів за потреби може залучати працівників Департаменту фінансів до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівників Департаменту фінансів після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком. Який розробляється відділом з питань управління персоналом та юридичного забезпечення Департаменту фінансів та узгоджується директором Департаменту фінансів.

3. У графіку чергування зазначаються: відповідальний працівник Департаменту фінансів, його посада, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відділом з питань управління персоналом та юридичного забезпечення Департаменту фінансів відповідна інформація подається директору Департаменту фінансів для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. За роботу в зазначені дні (час) працівникам Департаменту фінансів надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або надаються відповідні дні відпочинку за заявами працівників.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома  працівників Департаменту фінансів шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис  працівника  Департаменту фінансів (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома працівників Департаменту фінансів шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Директор Департаменту фінансів зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку директором Департаменту  фінансів покладені відповідні функції.

2. Працівники Департаменту фінансів повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками Департаменту фінансів, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Департаменті фінансів відповідає директор Департаменту фінансів та визначена ним відповідальна особа.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна  працівниками Департаменту фінансів

1. Працівники Департаменту фінансів зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи безпосередньому керівнику структурного підрозділу який  зобов’язав прийняти справи.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується безпосереднім керівником структурного підрозділу, начальником відділу з питань управління персоналом та юридичного забезпечення Департаменту фінансів, працівником, який звільняється чи переводиться на іншу посаду.

Один примірник акта видається працівнику Департаменту фінансів, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог цих Правил є підставою для притягнення  працівника Департаменту фінансів до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються директором Департаменту фінансів.

Версія для друку Поділиться:


Вверх