ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Положення про Групу радників на громадських засадах

16 вересня 2011 | 11:23

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

обласної державної адміністрації

16.09.2011  №514

ПОЛОЖЕННЯ

про Групу радників на громадських засадах

1. Група радників на громадських засадах (далі - Група радників) є консультативно-дорадчим органом обласної державної адміністрації, утвореним відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

До складу Групи радників входять радники голови обласної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови та заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації.

2. Група радників у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Радники голови обласної державної адміністрації, першого заступника голови, заступників голови та заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації на громадських засадах (далі - радники на громадських засадах) підпорядковуються відповідно голові обласної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови та заступнику голови — керівнику апарату обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями радників на громадських засадах є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій відповідно голові обласної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови та заступнику голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації щодо здійснення повноважень обласної державної адміністрації у відповідній сфері.

5. Функції та форми роботи радників на громадських засадах:

5.1. Відповідно до покладених завдань радник на громадських засадах: вносить у встановленому порядку пропозиції відповідно голові обласної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови та заступнику голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку області у відповідній сфері та шляхів їх реалізації;

аналізує політичні, соціально-економічні, правові та інші суспільні процеси, що відбуваються в області та за її межами, і за результатами такого аналізу готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо можливих дій та позиції обласної державної адміністрації;

здійснює аналіз нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення;

співпрацює з відповідними консультативними, дорадчими органами, утвореними головою обласної державної адміністрації;

виконує доручення відповідно голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації;

готує аналітичні, інформаційні, довідкові матеріали відповідно голові обласної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови та заступнику голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо вдосконалення, підвищення ефективності роботи головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.

5.2. Радник на громадських засадах залучається в установленому порядку до:

проведення експертиз пропозицій, надання консультацій з питань політичного, соціально-економічного, правового та іншого характеру, стратегічного розвитку області;

підготовки структурними підрозділами обласної державної адміністрації проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, підготовлених для внесення їх обласною державною адміністрацією як місцевим органом виконавчої влади на розгляд повноважних державних органів в установленому порядку;

підготовки проектів актів обласної державної адміністрації або проектів рішень обласної ради, які вносяться на розгляд обласної ради головою обласної державної адміністрації;

опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізмів взаємодії обласної державної адміністрації з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями;

підготовки матеріалів до прес-конференцій, виступів, зустрічей та поїздок відповідно голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації;

підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю відповідно голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації, а також до організації їх проведення (у разі необхідності);

організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо.

5.3. Радник на громадських засадах за дорученням відповідно голови обласної державної адміністрації, першого заступника, заступників голови та заступника голови — керівника апарату обласної державної адміністрації може здійснювати інші функції.

6. Радники на громадських засадах для виконання покладених завдань мають право:

отримувати в установленому порядку від посадових осіб та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою обласної державної адміністрації, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, наукових установ необхідну інформацію, документи і матеріали;

взаємодіяти з головними управліннями, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та їх посадовими особами з напряму (напрямів) діяльності радника;

ініціювати підготовку проектів актів обласної державної адміністрації;

надавати відповідно голові обласної державної адміністрації, першому заступнику, заступникам голови та заступнику голови — керівнику апарату обласної державної адміністрації усні та письмові пропозиції за напрямами діяльності радника;

ініціювати створення у встановленому порядку робочих груп з метою підготовки заходів, спрямованих на розв'язання проблем розвитку області;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення учених та фахівців до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих проблем, у тому числі на договірній основі;

брати участь у засіданнях зборів господарського активу області, нарадах, прес-конференціях, круглих столах та інших заходах, які проводяться в обласній державній адміністрації або обласною державною адміністрацією.

7. Радники на громадських засадах зобов'язані:

відповідально ставитися до виконання своїх завдань та функцій, визначених цим Положенням;

дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових та службових осіб обласної державної адміністрації, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадян;

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету обласної державної адміністрації як місцевого органу виконавчої влади;

не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними завдань та функцій, визначених цим Положенням.

8. Голова обласної державної адміністрації, перший заступник голови, заступники голови та заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації мають право самостійно добирати кандидатів для включення до Групи радників.

До складу Групи радників можуть включатися депутати місцевих рад, учені, провідні фахівці в галузі економіки, бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, науки, права, культури, представники наукових установ, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадяни України та іноземці.

9. Персональний склад Групи радників визначається головою обласної державної адміністрації та затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Включення особи до складу Групи радників та виключення її зі складу здійснюється на підставі заяви такої особи з відповідною резолюцією голови обласної державної адміністрації та подання першого заступника голови, заступників голови, заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації відповідно.

До заяви про включення особи до складу Групи радників додаються:

         копія паспорта;

         копії документів про освіту;

         заповнений особовий листок з обліку кадрів;

         фотокартка розміром 4x6;

         фотокартка розміром 3x4.

Включення особи до складу Групи радників та виключення її зі складу здійснюється шляхом видання головою обласної державної адміністрації відповідного розпорядження.

Розроблення проекту відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації забезпечує апарат обласної державної адміністрації.

Після включення до складу Групи радників член Групи радників повинен бути ознайомлений з цим Положенням.

10. У разі необхідності голова обласної державної адміністрації шляхом видання окремого розпорядження може визначати з числа радників координатора Групи радників та коло його функцій.

11. Радникам на громадських засадах на період їх діяльності можуть видаватися службові посвідчення встановленого зразка.

Радники на громадських засадах зобов'язані суворо дотримуватися визначеного у Харківській обласній державній адміністрації порядку використання та зберігання службових посвідчень.

12. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності радників на громадських засадах здійснюється апаратом обласної державної адміністрації та відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації за галузевою ознакою.

Версія для друку Поділиться:


Вверх