ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕБ-САЙТХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Положение о коллегии

27 марта 2019 | 10:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Розпорядження голови

                                                                         обласної державної адміністрації  від 30.12.2008 року № 772

                                                                         (у редакції розпорядження голови

                                                                         обласної державної адміністрації від 25.03.2019 № 138 )

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації (далі – колегія).

2. Колегія утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації (далі – служба), підготовки рекомендацій щодо виконання своїх завдань та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності у сфері захисту прав дітей.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, а також дорученнями
Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою обласної державної адміністрації.

Функції колегії

5. Колегія служби:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності служби; 

2) розглядає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння їх фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сфері захисту прав дітей на території Харківської області;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності служб у справах дітей на території Харківської області;

6) аналізує стан роботи з питань забезпечення прав та інтересів дитини;

7) розглядає результати роботи та аналізує стан дотримання законодавства з питань охорони дитинства;

8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених
на службу.

Склад колегії

6. До складу колегії служби входять: начальник служби (голова колегії), його заступник, а також представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів Національної поліції України, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій (за згодою).

7. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника служби.

Організація роботи колегії

 8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,відповідальні за підготовку і подання  матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії. 

10. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови
не пізніше ніж за десять днів до засідання.

11. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно
із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій  здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів
до засідання подає його голові колегії для погодження.

13. На розгляд колегії подаються: 

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; 

3) проект рішення колегії; 

4) список членів колегії; 

5) список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

15. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії.

Порядок проведення засідання колегії

16. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – заступник голови колегії.

17. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь
не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

18. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.  Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

19. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

20. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

21. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

22. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

 Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

23. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. 

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

24. Після засідання колегії секретар колегії доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, і подає на розгляд голові колегії.

25. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказів начальника служби.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться
до протоколу засідання (без видання наказу).

26. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

27. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, начальників служб у справах дітей районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів соціального захисту дітей, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

28. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відповідних справах служби.

29. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється службою.

Контроль за виконанням рішень колегії

30. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює заступник начальника служби.

31. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Начальник служби у справах дітей

Харківської обласної державної адміністрації                                                                                                               О. ШЕВЧЕНКО

Версия для печати Поделиться:


Вверх