Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Запит на інформацію

Затверджено
розпорядженням голови
Харківської обласної державної адміністрації
№ 763 від 23.11.2020 року

 

І Н С Т Р У К Ц І Я
щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
3. Запит подається в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
5. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є, зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату за умови подання письмового запиту.
6. Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає Харківська обласна державна адміністрація або яка розміщується на офіційному вебсайті (www.kharkivoda.gov.ua).
7. Запити на інформацію приймаються у робочі дні згідно встановленого графіка роботи Харківської обласної державної адміністрації.
8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Харківська обласна державна адміністрація, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
11. Інформація на запит надається безоплатно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
12. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:
12.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
12.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
12.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 11 цих приміток;
12.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку ,якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит ,якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату, за умови подання письмового запиту.
13. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Форма запиту та інструкція по заповненню

В електронній формі запит на інформацію можна подати скориставшись наступним посиланням – public@kharkivoda.gov.ua