ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Правила внутрішнього трудового розпорядку

04 червня 2015 | 10:50

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Зборами трудового колективу апарату Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
 
Директор Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
 
«02» січня 2013 року
 
______________ Д.П. Кузнєцов
«02» січня 2013 року
 
ПРАВИЛА
 внутрішнього розпорядку працівників апарату
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
 
1.    Загальні положення
1.1 Правила внутрішнього розпорядку трудового розпорядку працівників апарату Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі - Правила) розробленні відповідно до Кодексу законів про працю України , Законів України «Про державну службу» (із наступними змінами), «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами), Указу Президента України від 17 грудня 1999року №1583 «Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв», Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000 року № 58 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2000 року за № 783/5004.
1.2 Правила мають на меті сприяти зміцненню трудової та виконавської дисципліни, підвищенню продуктивності праці, раціональному використанню часу, забезпеченню належних і безпечних умов праці апараті управління культури і туризму.
1.3 Працівники апарату Департаменту культури і туризму обласної державної адміністрації повинні бути ознайомленні з правилами внутрішнього розпорядку, які зберігаються у відділі фінансово-економічної та кадрової роботи на видному місці.
2.Основні обов’язки працівників апарату Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
 2.1 Основні обов’язки та правила державних службовців апарату Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації визначені в Законі України «Про державну службу». Крім цього:
2.1.1. Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості.
2.1.2. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи.
2.1.3. Державний службовець повинен виконувати свої посадові обов’язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг і не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.
2.1.4. Державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересами державної служби.
2.1.5. Державний службовець має з належною повагою ставитися до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявити свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог, не допускається прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманості у висловлюваннях або іншим чином поводитися у такій спосіб, що дискредитує Департамент культури і туризму Харківської  обласної державної адміністрації або ганьбить репутацію державного службовця.
2.1.6. Державний службовець має виявити толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.
2.1.7. При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати використання матеріальних і фінансових ресурсів, які йому доручені, використовувалися за призначенням, раціонально, ефективно та економно.
2.1.8. Державний службовець повинен постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціями та завданнями займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.
2.1.9. Державний службовець зобов’язаний своєчасно і точно виконувати розпорядження та вказівки своїх керівників.
2.1.10. Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посаду особу.
2.1.11. Державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню обласної державної адміністрації.
 2.1.12. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законом України «Про інформацію» та «Про державну таємницю», у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. У той же час, державний службовець не повинен приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначений законом, а також завдати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від ужиття заходів щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.
2.2. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.
2.3. Державні службовці та інші працівники Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації також зобов’язані:
дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;
тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти і порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками апарату, у приміщеннях загального користування;
дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;
використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб.
3. Основні обов’язки керівництва апарату Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації
Керівництво Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації зобов’язане:
належним чином організовувати роботу працівників апарату Департаменту, виділити кожному працівникові робоче місце в межах визначених нормативів;
забезпечити здорові та безпечні умови праці працівників апарату;
поліпшувати умови праці працівників апарату, неухильно дотримуватися законодавства про працю, в тому числі щодо праці жінок, молоді, осіб, які поєднують роботу з навчанням;
видавати працівникам апарату заробітну плату в установленому чинним законодавством порядку;
підвищувати роль морального та матеріального стимулювання праці, заохочувати працівників апарату, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти;
уважно ставитися до потреб і запитів працівників апарату Департаменту;
затвердити посадові інструкції згідно зі штатним розписом;
організувати облік явки на роботу працівників апарату і залишення ними роботи.
4. Робочий час та час відпочинку
4.1. Для працівників апарату Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота, неділя.
4.2. Тривалість робочого часу працівників апарату не може перевищувати 40 годин на тиждень.
4.3. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників апарату скорочується на одну годину.
4.4. Для виконання невідкладної та непередбачуваної роботи працівники апарату Департаменту зобов’язані за наказом директора Департаменту чи наказом заступника директора Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
4.5. Робочий час працівників апарату починається о 9 годині ранку. Перерва на обід з 13.00 до 13 години 45 хвилин. Кінець робочого дня – у 18.00, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин.
4.6. За угодою між працівником і директором може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, керівництво зобов’язане встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу.
Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.
4.7. Контроль за часом початку і закінчення роботи працівників покладається на їх керівників та відділ фінансово-економічної та кадрової роботи.
4.8. Перебування працівників апарату із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників.
Залишення в робочий час працівником апарату приміщення обласної державної адміністрації без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.
4.9. Керівники відділів апарату Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із заступником директора Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.
4.10. Працівника апарату, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.
4.11. У робочий час забороняється відволікання працівників для вирішення особистих справ, а також проведення святкування особистих подій та пам’ятних дат, не пов’язаних з ювілеями.
4.12. Працівникам апарату надаються відпустки відповідно до чинного законодавства.
4.13. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками з урахуванням пропозицій працівників апарату, погоджених з їх директорами, які складаються відділом фінансово-економічної та кадрової роботи на кожний календарний рік не пізніше 20 січня поточного року, затверджуються Директором Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації і доводяться до відома всіх працівників апарату.
4.14. Наказом директора Департаменту культури і туризму держані службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної і додаткової відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
4.15. Працівникам апарату згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.
5. Заохочення за успіхи в роботі
5.1. За сумлінне та успішне виконання трудових обов’язків, ініціативність та інші досягнення в роботі до працівників апарату застосовуються такі заохочення:
оголошення Подяки голови Харківської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної ради;
нагородження цінними подарунками Харківської області державної адміністрації або Харківської обласної ради;
нагородження Почесною грамотою Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;
оголошення подяки директора Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації;
5.2. За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків працівниками апарату, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років видається грошова винагорода (один раз на п’ять років) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №212(зі змінами).
5.3. Заохочення застосовуються і оголошуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації або наказом директора Департаменту в урочистій обстановці та заносяться відділом фінансово-економічної та кадрової роботи до трудових книжок працівників апарату у відповідності із правилами їх ведення.
5.4. За особливі трудові заслуги працівники апарату в установленому порядку представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками та до присвоєння почесних звань.
6. Стягнення за порушення трудової дисципліни
6.1. Порушення трудової дисципліни, цих Правил або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника апарату покладених на нього трудових обов’язків і перевищення своїх повноважень, недотримання обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також вчинок, який порочить працівника апарату як державного службовця або дискредитує Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення.
6.2. За порушення трудової дисципліни до працівника апарату може бути застосований один із таких заходів дисциплінарного стягнення:
догана;
звільнення.
6.3. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
попередження про неповну службову відповідність;
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
6.4. Стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника з роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Стосовно державного службовця може бути призначене та проведене службове розслідування у порядку, визначеному чинним законодавством.
6.5. До застосування дисциплінарного стягнення безпосередній керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
При відмові останнього дати такі пояснення про це складається відповідний акт.
6.6. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців від дня вчинення проступку.
6.7. При обранні виду дисциплінарного стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчинення проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.
6.8. Дисциплінарне стягнення застосовується посадовою особою, якій в установленому порядку надано право прийняття на роботу працівників на відповідні посади.
6.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
6.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
6.11. Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
 
Заступник директора Департаменту –
начальник управління культури                                         Т.В. Горових

 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх