Харківська обласна державна адміністрація

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Правила внутрішнього трудового розпорядку

04 червня 2015 | 10:50

Додаток № 1

до колективного договору
Прийняті:
загальними зборами трудового колективу
Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації
14 лютого 2014 року

Правила
внутрішнього трудового розпорядку
для працівників Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації
  
І. Загальні положення
 
          Відповідно до статті 45 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується.
      Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів.
     Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової і виконавської дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.
        Кожен має право на належні безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом Департаменту в межах наданих повноважень, а в випадках, передбачених діючим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку – разом чи по узгодженню з профспілковим комітетом Департаменту.
 
ІІ. Порядок прийняття та звільнення державних службовців
 
Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.
Прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України (кадровий резерв, стажування тощо), за результатами проходження спеціальної перевірки. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця.
          Прийом, переведення, звільнення з роботи оформляється:
- для директора Департаменту – розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків і погодженням з Міністерством соціальної політики України;
- для заступників директора Департаменту - розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директору Департаменту за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;
- для інших працівників Департаменту - наказом директора Департаменту.
При укладенні трудового договору адміністрація повинна вимагати від особи, яка поступає на роботу:
а) трудову книжку;
б) паспорт;
в) диплом про закінчення вищого навчального закладу;
г) військовий квиток (для військовозобов’язаних);
д) письмову згоду на використання персональних даних;
е) медичну довідку (у разі проходження спеціальної перевірки).
    При прийнятті на роботу, переведенні на іншу роботу адміністрація зобов’язана роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розпис про умови праці, ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, посадовою інструкцією, визначити працівникові робоче місце, провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. Також, ознайомити працівника з обмеженнями, які передбачені для державних службовців.
     Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши адміністрацію Департаменту письмово за два тижні. Після закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, а адміністрація не має права затримувати проведення розрахунку і звільнення від роботи працівника та зобов’язана в день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку і повністю провести з ним розрахунок. За домовленістю між працівником і адміністрацією трудовий договір може бути припинений до закінчення терміну попередження про звільнення.
Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у випадках, які вказані в Законі України "Про державну службу".
     Причина звільнення повинна бути зазначена в точній відповідності з формулюванням діючого трудового законодавства із посиланням на статтю (пункт) Кодексу законів про працю України.
          Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Днем звільнення вважається останній день роботи.
Особи, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", підлягають звільненню з роботи у триденний строк з дня отримання Департаментом копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.
 
ІІІ. Основні обов’язки робітників і державних службовців
 
         Основними обов’язками працівників є:
- рацювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці;
-постійно вдосконалювати організацію своєї праці і підвищення професійної кваліфікації;
-повністю дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки;
- тримати в чистоті і порядку своє робоче місце, а також дотримуватись чистоти в приміщеннях (на території ) Департаменту;
- своєчасно і якісно виконувати доручення безпосереднього керівництва, а також адміністрації Департаменту.
Адміністрація зобов’язана:
- належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;
- затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;
- забезпечити здорові і безпечні умови праці;
- постійно зміцнювати трудову і виконавську дисципліну;
- поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;
- постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог по техніці безпеки, виробничій санітарії і гігієні праці, протипожежній безпеці;
- виплачувати заробітну плату два рази на місяць:
- за першу половину місяця – не пізніше 22 числа поточного місяця,
 - за другу половину місяця – не пізніше 7 числа наступного місяця,
у тих випадках, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем, заробітну плату виплачувати напередодні вихідного дня (стаття 115 КЗпП України);
- підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;
- забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві з навчанням в учбових закладах.
Уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати їх побутові умови.
У відповідних випадках адміністрація здійснює свої обов’язки разом або за погодженням з профспілковим комітетом.
 
ІV. Робочий час і час відпочинку
 
Для працівників Департаменту встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота, неділя.
Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Робочий час для працівників Департаменту починається з 9-00 години ранку. Перерва на обід з 13-00 години до 13 години 45 хвилин. Кінець робочого дня об 18-00 годині, в п’ятницю об 16 годині 45 хвилин.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину (стаття КЗпП України).
Адміністрація зобов’язана організувати облік явки на роботу.
Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за розпорядженням керівника органу, в якому вони працюють, з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.
Працівника, який з’явився на роботі в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день і цей день вважається прогулом.
Забороняється в робочий час відривати працівника і службовців від їх безпосередньої роботи, викликати або змушувати їх виконувати громадські обов’язки чи здійснювати заходи, не пов’язані з виробничою діяльністю.
Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а тим, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів.
Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом.
Працівникам за їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року за погодженням з профспілковим комітетом і доводиться до відома всіх працівників Департаменту.
За рішенням директора Департаменту працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
 
V. Заохочення за успіхи в роботі
 
За сумлінне виконання трудових обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі застосовуються заохочення:
а) винесення подяки;
б) преміювання;
в) нагородження почесною грамотою.
За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, до нагородження орденами, медалями, нагрудними знаками і до присвоєння почесних звань, а також і звання кращого працівника за даною професією.
 
VІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни
 
Порушення трудової дисципліни або невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків тягне за собою накладання дисциплінарного стягнення.
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований лише один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення.
    Стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
       Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
       При накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватись тяжкість вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок і попередня робота та поведінка працівника.
    Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі або розпорядженні і повідомляються працівнику під розписку. Наказ (розпорядження) доводиться до відома працівників Департаменту.
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
      Якщо працівник не допускав нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
     Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
   До державних службовців, крім дисциплінарного стягнення, передбаченого чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідальність;
- затримка до одного року присвоєнні чергового рангу або у призначення на вищу посаду.
 
VIII. Заключні положення
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку є додатком № 1 до колективного договору Департаменту.
Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються на видному місці в Департаменті.
 
 
 

 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх