ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Положення про колегію

20 березня 2018 | 17:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної

адміністрації 30 грудня 2010 року № 746

(у редакції розпорядження голови

обласної  державної адміністрації

20 березня 2018 року №148)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Колегія Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі - колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, який утворюється відповідно до Положення про Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з метою узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та цим Положенням.

3. Координацію роботи щодо підготовки засідань колегії здійснює заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

ІІ. Функції колегії

4. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (далі - Департамент);

2)  розглядає пропозиції щодо:

реалізації державної політики у сфері освіти і науки;

забезпечення співпраці з відповідними структурними підрозділами обласної, районних державних адміністрацій під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки;

3) обговорює перспективи і програми розвитку галузі науки і освіти у Харківській області, обласні (регіональні) програми соціально-економічного розвитку та шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених порушень;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Департаменту, установ та навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

6) аналізує стан організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни органів управління освітою та навчальних закладів;

7) ухвалює проект плану роботи Департаменту, розглядає результати роботи Департаменту;

8) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Департамент.

III. Склад колегії

5. До складу колегії входять:

директор Департаменту (голова колегії), його заступник/заступники (заступник голови колегії), працівники Департаменту, з яких призначається секретар колегії;

керівники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, науковці, керівники структурних підрозділів районних державних адміністрацій, міських рад міст обласного значення, які опікуються питаннями освіти, керівники навчальних закладів Харківської області, комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти».

6. Персональний склад колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту та за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Зміни до персонального складу вносяться в тому самому порядку, що і затвердження персонального складу.

7. Брати участь у засіданнях колегії можуть керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представники місцевих органів виконавчої влади, організацій, установ, закладів тощо (за згодою).

ІV. Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться щокварталу, позачергові - у разі потреби.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

9. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань колегії на рік, у якому зазначаються питання для розгляду на засіданнях, термін подання відповідних матеріалів, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, доповідачі та орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії на рік доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів Департаменту, виконавців, які готують відповідні питання на засідання колегії, не пізніше ніж за тиждень до 01 січня наступного року.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії на рік можуть бути включені за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначається головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно з затвердженим планом засідань колегії на рік та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється заступником голови колегії, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. Керівник структурного підрозділу Департаменту, відповідальний за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надає такі матеріали (окремо з кожного питання) заступнику голови колегії не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) проекти рішень колегії з кожного питання порядку денного;

3) довідки з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

4) список запрошених осіб, які виявили бажання брати участь в обговоренні питань порядку денного колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

5) у разі необхідності - довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо).

15. Матеріали на засідання колегії надаються членам колегії не пізніше ніж за один день до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - у день проведення засідання.

16. Керівники структурних підрозділів Департаменту, які відповідають за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідань колегії

17. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови колегії.

18. Засідання колегії вважається правомочним у разі присутності на засіданні не менше ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

19. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто.

У разі коли член колегії не може бути присутнім на засіданні, він повідомляє про це голову колегії за один робочий день, а також може подати голові колегії пропозиції стосовно порядку денного у письмовій формі разом з відповідним повідомленням про відсутність на засіданні.

20. Порядок денний засідання затверджується, а рішення колегії приймаються членами колегії шляхом голосування.

21. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

22. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

23. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

24. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі проведення спільних засідань з іншими органами виконавчої влади приймаються спільні рішення.

25. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-,  фотозйомки і звукозапису.

26. Після засідання колегії структурний підрозділ (працівник) Департаменту, відповідальний за підготовку питань, здійснює підготовку протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проекту рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступником голови колегії, керівниками заінтересованих структурних підрозділів Департаменту і подає на розгляд голові колегії.

27. Рішення колегії оформляється протоколом, який складається відповідальною особою та підписується головуючим на засіданні. У протоколі указується його номер, дата, час проведення засідання, прізвища, ініціали, посади присутніх членів колегії та запрошених, перелік питань, які розглядалися, хто доповідав і брав участь в обговоренні, зміст рішень, підсумки голосування з кожного питання.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

28. Рішення колегії проводиться в життя наказами директора Департаменту, що видаються у тижневий термін після дати засідання.

29. Рішення колегії доводяться до керівників структурних підрозділів, установ, організацій, закладів, що належать до сфери управління Департаменту, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

30. Матеріали засідань колегії зберігаються у заступника голови колегії.

VI. Виконання рішень колегії

31. Виконання рішень колегії Департаменту покладається на заступників директора Департаменту відповідно до розподілу обов’язків, керівників структурних підрозділів Департаменту, керівників установ, організацій, закладів, що належать до сфери науки і освіти.

32. Колегія має право розглядати на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Директор Департаменту науки

і освіти Харківської обласної

державної адміністрації                                                                                                                                                           Л.Г. Карпова

 

 

 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх