Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Оголошення про проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора Державної установи «ХАРКІВ – АРЕНА».

Харківська обласна державна адміністрація відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (зі змінами), розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 31 січня 2022 року № 11-к «Про проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора Державної установи «ХАРКІВ – АРЕНА», зі змінами внесеними розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 15 лютого 2022 року  № 22-к, оголошує конкурсний відбір на посаду директора Державної установи «ХАРКІВ – АРЕНА», яка є вакантною (далі – оголошення).

Найменування та місцезнаходження підприємства: вул. Плеханівська, 65, м. Харків, 61001.

Основні напрями діяльності: організація діяльності спортивних клубів, забезпечення функціонування спортивних споруд, надання в оренду (суборенду) власного чи орендованого нерухомого майна, а також державного майна, у порядку визначеного чинним законодавством.

Строк і місце приймання документів для участі у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: документи приймаються по 02 березня 2022 року включно за адресою: майдан Свободи 5, Держпром, 3 під., 8 пов., м. Харків, (057) 705-10-46. 

Адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає документи: demv-bvdz@sp.kh.gov.ua (з поміткою «На конкурс»).

Перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення.

Для участі у конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою на адресу, зазначену в оголошенні про проведення відбору,  такі документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі (додаток 1);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи. Така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;
 • копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • конкурсну пропозицію;
 • згоду на обробку персональних даних (додаток 2);
 • заяву щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій
  (додаток 3).
 • інші документи на його розсуд (у разі наявності). 

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів: конкурсний відбір відбудеться за адресою: м.Харків, вул. Сумська, 64 - у приміщенні Харківської обласної державної адміністрації.

Конкурсний відбір починається з 14 березня 2022 року та закінчується 12 квітня 2022 року.

Уточнююча інформація про дати проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів буде додатково розміщена на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.

Вимоги до претендента:

Опис вакансії

Керівник здійснює управління (керівництво) установою. Забезпечує діяльність згідно стратегії (стратегічного плану розвитку) установи. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна установи, а також результати господарської діяльності.

Загальні вимоги

Завдання

та обов’язки

Забезпечувати організацію та проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів, надання послуг, пов’язаних з фізкультурно-оздоровчою та спортивною сферами, створення сприятливих умов для занять фізичною культурою і спортом з метою забезпечення розвитку національних видів спорту та іншої спортивної діяльності на території Харківської області.

Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством.

Суворо дотримуватись фінансової (бюджетної) та штатної дисципліни.

Вести обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах Установи.

Організовувати виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Установи відповідно до мети та основних напрямів її діяльності.

Забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Установи та здійснювати відповідні антикорупційні заходи.

Створювати (визначати) уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції.

У встановленому порядку призначати на посади та звільняти з посади працівників Установи.

Обирати форму і систему оплати праці, установлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок, доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

Організовувати в установленому порядку періодичне проведення атестації працівників Установи та затверджувати порядок такого проведення.

Розпоряджатися коштами та майном Установи відповідно до Статуту та законодавства.

Виконувати умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту.

Нести персональну відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства.

Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

Вживати заходів щодо раціонального використання фонду споживання (оплати праці) як такого, що повністю відповідає економічним інтересам як працівників, так і Установи.

Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені чинним законодавством України.

Директор Установи відповідно до законодавства України несе персональну відповідальність за додержання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової звітності та статистичної інформації. Забезпечувати та нести персональну відповідальність за ефективне використання та збереження коштів і майна, переданого Установі та закріпленого за ним на праві повного господарського відання при цьому обов’язково проводити інвентаризацію активів та зобов’язань Установи для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації у визначених чинним законодавством випадках. Встановлювати та затверджувати перелік відомостей, що становлять службову інформацію та комерційну таємницю.

Забезпечувати охорону державної таємниці відповідно до вимог законодавства та здійснювати постійний контроль за її дотриманням.

Надавати Уповноваженому органу управління, у визначені ним строки інформацію щодо діяльності Установи, у тому числі щодо роботи з питань запобігання корупції та господарських операцій.

Забезпечувати дотримання Установою інших обов’язків, передбачених Законом України «Про управління об’єктами державної власності».

Керівник Установи забезпечує виконання річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Установи та подає в установленому порядку квартальний та річний звіти про виконання фінансового плану Установи.

 Несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом.

Директор несе персональну відповідальність за організацію господарської діяльності Установи.

Повинен знати (володіти)

Закони України «Про управління об’єктами державної власності», «Про оренду державного та комунального майна», Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства, податкове, екологічне та трудове законодавство.

Знання антикорупційного законодавства України.

Принципи корпоративного управління, бюджетування та стратегічного планування.

Перспективи та тенденції розвитку відповідної галузі.

Основи економіки, менеджменту, маркетингу, етики ділового спілкування та ведення переговорів.

Лідерськими навичками, стратегічним баченням, управлінням змінами, управлінською ефективністю.

Кваліфіка­ційні вимоги

Вища освіта за відповідною галуззю знань або вища освіта за ступенем магістра за галуззю знань «Управління та адміністрування» чи «Право».

Стаж роботи на керівних посадах – не менше ніж 5 років.

Володіння державною мовою (засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови (підпункт 16 частини першої статті 9, пункт 3 статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Додаткові кваліфіка­ційні вимоги, професійні знання та навички

Наявність знань та навичок використання сучасних інформаційних технологій.

Відсутність у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft PowerPoint обсягом до 10 слайдів).

Інформація про фінансово-економічний стан установи - відомості про баланс (форма №1)звіт про фінансові результати (форма№2)звіт про рух коштів (форма №3)звіт про власний капітал(форма №4)примітки до річної фінансової звітності (форма №5)

Конкурсна пропозиція має складатися із трьох розділів, а саме:

 • поточна ситуація і проблеми установи та галузі;
 • шляхи вирішення проблем установи та план розвитку установи;
 • конкурентні переваги претендента.