ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки.

20 січня 2020 | 16:34

1) Замовник: Харківська обласна державна адміністрація

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документу державного планування – Стратегія розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки та План заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021 – 2027 роки (далі Стратегія та План).

Основні стратегічні цілі Стратегії:

Ціль 1. Забезпечення високої якості життя населення на всьому просторі регіону.

Ціль 2. Створення чистого оточуючого середовища на всьому просторі регіону.

Ціль 3. Побудова конкуренто-спроможної та смарт-спеціалізованої просторової економіки з високою доданою вартістю.

Ціль 4. Забезпечення інвестиційно привабливого клімату в регіоні і створення інноваційно-інвестиційної інфраструктури.

Ціль 5. Забезпечення європейського рівня управління та самоврядування в регіоні.

Зв'язок з іншими документами державного планування: Стратегія та План узгоджуються зі Стратегічними та оперативними цілями проєкту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регіональної політики» реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів. Для реалізації Стратегії передбачено розроблення Плану заходів на 2021-2023 роки (перший етап) та Плану заходів на 2024-2027 роки (другий етап). Плани конкретизуються технічними завданнями на проєкти регіонального розвитку. Серед них можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про впровадження планової діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) буде оцінено ймовірні наслідки реалізації проєкту Стратегії та Плану заходів, зокрема, мають бути оцінені ймовірні наслідки:

– для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, за такими компонентами:

– атмосферне повітря;

– ґрунти та земельні ресурси;

– водні ресурси;

– біорізноманіття та ландшафтне різноманіття;

– відходи;

– для територій з природоохоронним статусом

На території Харківської області нараховується 246 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 74843,6 га, що складає 2,38% від площі Харківської області, в тому числі: 13 об’єктів загальнодержавного значення та 233 об’єкти місцевого значення. Серед об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення – 3 національні природні парки, 3 заказники, 1 дендрологічний парк, 1 ботанічний сад, 1 зоологічний парк, 4 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. До об’єктів місцевого значення належать 170 заказників, 44 пам’яток природи, 1 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, 9 заповідних урочищ, 1 ботанічний сад, 1 дендрологічний парк та 7 регіональних ландшафтних парків.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

– транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно дослідити транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров′я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в області, а також макроекономічних прогнозах можна припустити наступні сценарії розвитку області:

– песимістичний (інерційний): протягом планового періоду баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан регіону, як соціально-економічну систему, залишається незмінним, тобто розвиток відбувається за траєкторію, яка виявлена станом на кінець 2019 року;

– оптимістичний: протягом планового періоду баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан регіону, як соціально-економічну систему,  змінюється на краще через створення нових факторів розвитку та блокування перешкод;

– реалістичний (базовий): протягом планового періоду, час від часу з′являються певні обмеження на припущення оптимістичного сценарію. В цілому, баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан регіону, як соціально-економічну систему, є стабільним завдяки створенню нових факторів розвитку та блокування перешкод.

Постановою Кабінету Міністрів від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» передбачено затвердження Стратегії обласною радою.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованих проєктів Стратегії та Плану заходів.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначених документів державного планування.

Альтернатива 2:

Передбачення у проєктах Стратегії та Плану заходів сценарію розвитку області, за яким,  можна припустити, буде  відбуватися розвиток регіону.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров′я населення, будуть використовуватись такі аналітичні методи:

– порівняльний аналіз;

– аналіз тенденцій;

 – SWOT-аналіз;

– цільовий аналіз та інші.

Також будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші.

Для підготовки звіту передбачається використовувати  регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в області, екологічний паспорт області, статистичну інформацію щодо стану довкілля та здоров’я населення, дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення тощо), іншу доступну інформацію.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» встановлено використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання забрудненню та  виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також буде враховано заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документів державного планування відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Передбачається така структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєктів Стратегії та Плану заходів надаються до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

Адреса: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 3 під’їзд, 8 поверх.

Адреса електронної пошти: demv-kv@sp.kh.gov.ua.

Телефони для довідок: 057-705-10-19, 057-705-10-37.

Відповідальна особа: Літвінцева Наталія Сергіївна, тел. (057) 705 10 19.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх