Налаштування
Шрифт:
Колір:
Фото:

Діяльність підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Харківської області у 2010 році*

За даними статистичних спостережень у 2010р. кількість підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у Харківській області склала 80** одиниць (з урахуванням малих підприємств). У м.Харкові на 10 тис. осіб наявного населення припадає 125 підприємств. Серед районів області найбільша кількість підприємств зосереджена на території Харківського району – 56 підприємств, найменша – у Куп’янському районі (без міста Куп’янськ – 15 підприємств).
Середня кількість зайнятих працівників на підприємствах Харківщини у 2010р. становила 463738 осіб. З їх кількості 99,6% – наймані працівники. Кількість найманих працівників зменшилась у порівнянні з 2009р. на 5,6%. За кількістю найманих працівників Харківська область посідає четверте місце по Україні.
Розподіл кількості найманих працівників за видами економічної діяльності у порівнянні з 2009р. не зазнав суттєвих змін: найбільша кількість працюючих зосереджена у промисловості (38,4%), торгівлі (15,0%) та на транспорті (14,8%).
Фонд оплати праці на підприємствах регіону за звітний рік склав 10075,4 млн.грн (на 9,9% більше ніж у 2009р.). На 16,5% зросла і середньомісячна заробітна плата найманих працівників. У 2010р. вона становила – 1817,42 грн. Як і у минулому році, вона залишається нижчою ніж у середньому по Україні, яка становила 2150,83 грн. Найбільшу заробітну плату у 2010р. отримували працівники м.Києва та Донецької області (2827,45 грн. та 2593,60 грн. відповідно).
За основними видами економічної діяльності найбільша заробітна плата на Харківщині у 2010р. була на підприємствах транспорту – 2425,50 грн. та промисловості – 2031,64 грн. Найменша – на підприємствах ресторанного та готельного бізнесу – 939,86 грн.
Підприємствами – суб’єктами підприємницької діяльності у 2010р. реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 147127,0 млн.грн., що на 3,6% більше ніж у попередньому році. Обсяги реалізації підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Харківщини становили у 2010р. 4,4% від загального обсягу реалізації по Україні ( у минулому році – 5,2%). Це четверте місце по Україні після м.Києва (34,6%), Донецької (14,9%) та Дніпропетровської (11,4%) областей.
Значне збільшення обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) у порівнянні з минулим роком відбулось на підприємствах промисловості (на 18,8%), на підприємствах з охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (на 18,4%), у сільському господарстві (на 16,0%) та на транспорті (на 15,5%). Значне скорочення обсягів реалізації по відношенню до попереднього року, у зв’язку з негативною демографічною ситуацією, відбулось на підприємствах, які надають послуги з освіти (на 20,9%).
Витратність виробничого процесу характеризує показник “операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)”, які становили за звітний рік 143764,6 млн.грн. У порівнянні з 2009р. вони збільшились на 5,3%.
Як і у минулому році, у структурі витрат переважають витрати на товари та послуги, придбані для перепродажу та реалізовані без додаткової обробки (50,9%) та матеріальні витрати (26,8%). По відношенню до попереднього року відбувся деякий перерозподіл у структурі операційних витрат, а саме: питома вага матеріальних витрат збільшилась на 3,8в.п., а вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу скоротилась на 3,7в.п. Питома вага інших складових становила: амортизація – 3,0%, витрати на оплату праці – 6,8%, відрахування на соціальні заходи – 2,5%, інші операційні витрати – 10,0%.
Зростання витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) веде до зниження прибутковості підприємств. Показник витрат на одну гривню реалізованої продукції (робіт, послуг) найповніше відображає цей процес, бо відображає вартісний аспект економічної ефективності виробництва.
У 2010р. витрати підприємств на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг) по Харківській області склали 97,7 коп./грн., що на 1,5 коп. більше ніж у минулому році.
Найбільшою ефективністю по регіону відзначаються підприємства, зайняті операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям, де витрати на одиницю реалізованої продукції становили 91,0 коп./грн.
У 2010р. значно вищий ніж середній по області показник на підприємствах, що надають послуги з освіти (117,7 коп./грн.); у готельному та ресторанному бізнесі (114,5 коп./грн.); на підприємствах з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту (111,1 коп./грн.). У промисловості найбільш затратною була добувна промисловість, де на одиницю реалізованої продукції підприємствами витрачалось у середньому 109,6 коп.
Таким чином, за підсумками 2010р., на підприємствах – суб’єктах підприємницької діяльності Харківської області спостерігається збільшення середньомісячної заробітної плати працівників та обсягів реалізованої продукції у порівнянні з 2009р. Як негативне слід відмітити, що на Харківщині продовжує скорочуватися чисельність зайнятих та найманих працівників, а темпи зростання операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг) випереджають темпи росту обсягів її реалізації.

________________

* Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2010 році. Дані за 2009р. уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.

** Інформація сформована по підприємствах, які за даними Реєстру статистичних одиниць визначені економічно активними (мають найманих працівників та/або здійснюють реалізацію продукції, робіт, послуг).

В.о. начальника Головного управління
статистики у Харківській області О.Г. Мамонтова