ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Положення

10 жовтня 2016 | 10:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

№ 443 від 10.10.2016

ПОЛОЖЕННЯ

про ДЕПАРТАМЕНТ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. ДЕПАРТАМЕНТ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ ХАРКІСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», входить до її складу і в межах Харківської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

2. Департамент є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є участь у:

сприянні проведенню економічних реформ в Україні;

реалізації у Харківській області державної політики з питань підвищення конкурентоспроможності України;

проведенні державної інвестиційної політики на території регіону;

забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів вітчизняних та іноземних інвесторів на території регіону;

сприянні підтримці позитивного міжнародного іміджу України та Харківської області;

сприянні діяльності у сфері надання адміністративних послуг на території Харківської області;

сприянні розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг у Харківській області;

сприянні залученню міжнародної технічної допомоги та координації діяльності, пов’язаної із залученням такої допомоги;

здійсненні моніторингу, прогнозуванні соціально-економічної ситуації в області;

забезпеченні взаємодії між представниками асоціацій ділових кіл Харківщини, соціальними партнерами, громадськістю, вченими, науковцями з актуальних питань розвитку конкурентоспроможності регіону;

здійсненні заходів задля використання у повному обсязі наявного експортно-імпортного потенціалу підприємств Харківщини у частині виходу їх продукції на зовнішні ринки;

проведенні інформаційно-аналітичного супроводу заходів, метою яких є підвищення рівня поінформованості представників бізнесу регіону, громадянського суспільства щодо можливостей участі у проектах і програмах, які реалізуються світовими та європейськими фінансовими установами, у тому числі з використання міжнародної технічної допомоги;

забезпеченні ефективного співробітництва органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, наукових установ та громадських організацій у сфері інформаційно-комунікаційних технологій;

упровадженні новітніх освітніх проектів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій;

висвітленні, оприлюдненні інформації щодо діяльності Харківської обласної державної адміністрації через засоби масової інформації, офіційний сайт Департаменту, соціальні мережі.

5. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в сфері підвищення конкурентоспроможності регіону та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) бере участь у підготовленні пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області;

6) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовленні заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань підвищення конкурентоспроможності регіону;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у підготовленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовленні звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень, бере участь у проведенні переговорів з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав із питань, що належать до компетенції Департаменту;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює діяльність органів місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері підвищення конкурентоспроможності регіону. Надає консультативно-методичну допомогу районним державним адміністраціям та суб’єктам господарської діяльності з питань підвищення конкурентоспроможності регіону, а також інформацію про пропозиції іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій вітчизняних підприємств за межами області;

21) здійснює повноваження, делеговані обласній державній адміністрації обласною радою;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) подає щороку до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України пропозиції до програм міжнародної технічної допомоги згідно з напрямами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, відповідними регіональними та галузевими пріоритетами;

28) вживає заходів з питань підвищення конкурентоспроможності регіону, а саме:

готує щорічні доповіді з оцінки конкурентоспроможності Харківської області та інших регіонів України;

аналізує проблеми, пов’язані з підвищенням конкурентних переваг регіону, та розробляє пропозиції щодо їх вирішення;

складає разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації зведену програму реформування секторів економіки регіону, що спрямована на підвищення його конкурентоспроможності, створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату;

бере участь спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації у розробленні стратегії розвитку регіону;

розробляє регіональні цільові програми, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності регіону, та погоджує їх у встановленому порядку;

розробляє національні та регіональні інвестиційні проекти з різних секторів економіки регіону, що спрямовані на підвищення його конкурентоспроможності, та погоджує їх у встановленому порядку;

проводить моніторинг і супроводжує реалізацію затверджених державних та регіональних цільових програм, національних та регіональних інвестиційних проектів, які здійснюються на території області;

сприяє залученню інвестицій в економіку області;

готує спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації звіт про ефективність реалізації державних і регіональних програм, національних та регіональних інвестиційних проектів, які здійснюються на території області;

розробляє і супроводжує регіональні інформаційні ресурси щодо конкурентоспроможності регіону;

розробляє та розповсюджує інформаційні матеріали, які спрямовані на презентацію інвестиційного потенціалу регіону, його конкурентних переваг;

співпрацює з іноземними та вітчизняними інвесторами з питань реалізації інвестиційних проектів, у тому числі через «єдине інвестиційне вікно»;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки кадрів з питань підвищення конкурентоспроможності регіону;

сприяє, у межах компетенції, розробленню національних та регіональних інвестиційних проектів з різних секторів економіки регіону, що спрямовані на підвищення його конкурентоспроможності, та погоджує їх у встановленому порядку;

сприяє організації проведення міжнародних економічних форумів та інших заходів презентаційно-комунікаційного характеру;

вносить, у межах компетенції, пропозиції щодо впровадження проектів з метою розвитку малого та середнього бізнесу Харківщини, з подальшою їх реалізацією на території регіону.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної служби статистики України, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій з питань підвищення конкурентоспроможності регіону;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про державну службу».

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями (за дорученням керівництва обласної державної адміністрації);

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Департаменту, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної кваліфікації державних службовців Департаменту;

15) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації.

11. Директор Департаменту має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад директором Департаменту в установленому законодавством порядку.

На період відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує перший заступник директора, а у разі відсутності останнього – заступник директора Департаменту. У разі відсутності директора Департаменту, першого заступника директора, заступника директора виконання обов'язків директора Департаменту покладається на іншу особу в установленому порядку.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), першого заступника та заступника директора Департаменту, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій з питань підвищення конкурентоспроможності регіону, громадських організацій. Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

13. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії, робочі групи тощо.

Склад рад, комісій і робочих груп, положення про них затверджує директор Департаменту.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.

17. Департамент є бюджетною установою та не має на меті одержання прибутку.

18. Департаменту забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів  (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

19. Доходи (прибутки) Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та функцій, визначених цим Положенням.

20. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту передаються одній або кільком бюджетним установам або зараховуються до доходу бюджету.

 

Директор Департаменту з підвищення

конкурентоспроможності регіону

Харківської обласної державної  адміністрації                                                                                                                         В.В. Белявцева

Версія для друку Поділиться:


Вверх