ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Правила внутрішнього трудового розпорядку

04 червня 2015 | 10:50

Погоджено:
Голова профспілкового
комітету Департаменту
цивільного захисту Харківської
обласної державної адміністрації

                                       О.Г.Єрьомін
 
 
«_____»__________________2013 р.
Затверджую
Директор Департаменту цивільного захисту
Харківської обласної державної адміністрації
 
                                                 В.І.Фадєєв
           
        «_____»_________________2013 р.
 
 
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників
Департаменту цивільного захисту 
Харківської обласної державної адміністрації
1. Загальні положення.
1.1. Згідно з Конституцією України громадяни мають право на працю. Обов'язком кожного громадянина є сумління праця та виконання трудової дисципліни. Дисципліна праці - це не тільки чітке виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, але і творче відношення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу. До порушників трудової дисципліни використовуються міри дисциплінарного громадського впливу.
1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації (далі – Правила) мають мету виховання службовців та робітників, подальшого укріпленню трудової дисципліни, організації праці, раціонального використання робочого часу, високої якості робіт, підвищення продуктивності праці.
1.3. Питання, які пов'язані з використанням Правил, вирішуються керівництвом Департаменту цивільного захисту в межах наданих їм прав та профспілковим комітетом.
2. Основні обов'язки працівників.
2.1. Основні обов’язки та права державних службовців Департаменту цивільного захисту, з дотриманням загальних правил поведінки, визначені в Законі України “Про державну службу ”, «Про боротьбу з корупцією» та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців.
Державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен:
- діяти на підставі та в межах повноважень, які передбачені чинним законодавством України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості;
- проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
- не надавати будь-яких переваг і не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
- шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;
- з належністю і повагою ставитися до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог, не допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях або іншим чином поводитись у такий спосіб, що дискредитує облдержадміністрацію або ганьбить репутацію державного службовця;
- виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців;
- забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувалися за призначенням, раціонально, ефективно та економно;
- постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
- своєчасно і точно виконувати розпорядження та вказівки своїх керівників;
- діяти в межах своїх повноважень, у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;
- не брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню
 
Департаменту цивільного захисту;
- неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті, як підстава підозрювати його в корупції;
- дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;
- тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти й порядку у службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками Департаменту цивільного захисту, у приміщеннях загального користування, на території;
- дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;
- використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб;
- приймати міри по негайному усуненню причин та умов, які перешкоджають нормальному виконанню праці та негайно повідомляти про те, що сталося, керівництво Департаменту цивільного захисту;
- виконувати установлений порядок збереження матеріальних цінностей і документів;
- зберігати майно, яке видається в користування робітникам, економно використовувати матеріали, енергію та інші матеріальні ресурси;
- підвищувати якість роботи.
2.2. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України “Про інформацію ” та “Про державну таємницю ”, у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. У той же час, державний службовець не повинен приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначений законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від ужиття заходів щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.
2.3. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

3. Основні обов'язки керівництва.
Керівництво Департаменту цивільного захисту зобов'язане:
- забезпечити кожного працівника робочим місцем;
- організувати працівникам безпечні умови праці, належне дотримання санітарно – епідемічних норм, протипожежних правил та правил по охороні праці;
- здійснювати засоби по підвищенню ефективності робочого процесу, якості роботи, поліпшення організації праці, неухильно дотримуватися законодавства про працю, в тому числі щодо праці жінок, молоді, осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- своєчасно доводити до підпорядкованих підрозділів завдання, забезпечувати їх виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;
- постійно удосконалювати організацію оплати праці, забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників в результатах їх особистої праці та в загальних підсумках роботи, якісне та раціональне використання фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення, забезпечувати правильне виконання діючих умов оплати праці, видавати заробітну плату в установлені строки;
- постійно контролювати знання та виконання працівниками усіх вимог інструкцій по техніці безпеки, гігієни праці та протипожежної безпеки;
- забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників та умов їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням в учбових закладах;
- створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання їм своїх повноважень, згідно з діючим законодавством, забезпечувати їх участь в керівництві підпорядкованих підрозділів, використовуючи збори трудових колективів, постійно діючі виробничі наради, конференції, атестаційні комісії;
- своєчасно розглядати звернення і доводити до них про прийняті міри, згідно з чинним законодавством у термін до 1 місяця;
- уважно відноситися до нужд та запитів працівників.
Керівництво Департаменту виконує свої обов'язки спільно з профспілковим комітетом Департаменту управління.
4. Порядок прийому та звільнення працівників.
4.1. Працівники використовують право на працю шляхом укладення трудового договору.
4.2. Прийом на державну службу здійснюється на конкурсній основі.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:
-заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
-заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
-дві фотокартки розміром 4х6 см;
-копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
-відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї;
-копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.
4.3. При прийомі на роботу кандидат на посаду зобов'язаний подати до відділу організаційно-кадрової роботи Департаменту такі документи:
- трудову книжку;
- військовий квиток (для військовозобов'язаних);
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- диплом про освіту, або інший документ про освіту, або професійну підготовку;
- посвідчення, або допуск до роботи, якщо це необхідно для виконання обов'язків по даній посаді;
- біографічну довідку;
- заяву;
- посвідчення про пільги;
- автобіографію;
- декларацію про доходи (для державних службовців);
- попередження про обмеження (для державних службовців);
- присягу (для державних службовців);
Прийом на роботу без надання вказаних документів - не допускається. Прийом на роботу оформляється наказом директора Департаменту  по особовому складу. В наказі указується прізвище, ім'я, по батькові, найменування посади, дата прийому на роботу та умови оплати праці.
4.4. При зарахуванні працівника на роботу або при переводі його на іншу посаду керівництво Департаменту зобов'язане :
- ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, роз'яснити його права та
обов'язки;
- ознайомити його з Правилами та колективним договором;
- проінструктувати по техніці безпеки, протипожежній безпеці, охороні праці та санітарними правилами.
4.5. На всіх працівників, які пропрацювали більше 5 діб, ведуться трудові книжки, згідно з діючим законодавством.
4.6. Припинення трудового договору можливе тільки на підставі діючого законодавства.
Працівники мають право розірвати трудовий договір, який укладено на невизначений строк, повідомивши про це керівництво письмово за два тижня. Через два тижні працівник має право припинити роботу, а керівництво повинне видати трудову книжку та провести розрахунок з працівником.
По домовленості між працівником та керівництвом, трудовий договір може бути розірвано до закінчення строку попередження про звільнення.
Строковий трудовий договір може бути розірвано достроково по вимогам працівника, якщо його хвороба, або інвалідність перешкоджають виконанню роботи по договору.
Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва Департаменту не може бути здійснено без попереднього узгодження з профспілковим комітетом. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника Головного управління.
4.7. В день звільнення працівнику видається трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення та виконується з ним останній розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.
5. Робочий час та час відпочинку.
5.1. Для працівників Головного управління встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.
5.2. Тривалість робочого часу працівників Головного управління не може перевищувати 40 годин на тиждень.
5.3.Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників Головного управління скорочується на одну годину.
5.4. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники Головного управління зобов’язані за наказом начальника Головного управління з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.
5.5. Робочий час працівників Головного управління починається о 9 годині ранку. Перерва на обід з 13-00 до 13 години 45 хвилин. Кінець робочого дня – у 18-00, у п’ятницю – о 16 години 45 хвилин.
5.6.Контроль за часом початку і закінчення роботи працівників покладається на їх керівників та відділ кадрів.
5.7. Перебування працівників Департаменту цивільного захисту із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників.
Залишення в робочий час працівником приміщення Департаменту цивільного захисту без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.
5.8. Керівники відділів Департаменту цивільного захисту попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із керівництвом Департаменту цивільного захисту та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.
5.9. Працівника Департаменту цивільного захисту, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому порядку.
5.10. Працівникам Департаменту цивільного захисту надаються відпустки відповідно до чинного законодавства, згідно графіка відпусток,         погодженого з профспілковим комітетом Головного управління. 
5.11. За рішенням або наказом директора Департаменту цивільного захисту державні службовці та робітники можуть бути відкликані із щорічної відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю та робітнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпуски у новому році, або може бути замінена, за його бажанням, грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
5.12. Працівникам Департаменту цивільного захисту, згідно з їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю        не більше    15 календарних днів на рік.
5.13. У зв’язку з особливими умовами праці визначити для працівників відділів «Міський запасний пункт управління Харківської обласної державної адміністрації» та господарського забезпечення установити змінний характер роботи. Тривалість роботи чергових змін визначається графіком змінності на рік з дотриманням установленої тривалості робочого часу на рік, затвердженим директором Департаменту цивільного захисту за згодою з профспілковим комітетом, корегується графіком чергування на місяць, з дотриманням установленої тривалості робочого часу на місяць. Облік робочого часу змінних працівників вести за підсумований робочий час. Графіки роботи (змінності) розробляти таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин, передбаченого ст.50 та 51 КЗпП України. Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період, не є надурочною роботою. При підсумках робочого часу, оплату проводити за весь відпрацьований час, включаючи понаднормовий час, один раз на квартал, з оплатою праці, згідно чинного законодавства. 
Графіки змінності доводяться до відому працівників не пізніше ніж за один місяць до введення їх в дію. Працівники чергуються по змінам рівномірно, не допускати призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд (ст. 59 КЗпП України).
Для працівників відділу господарського забезпечення, які мають змінний характер праці час для прийняття їжі надається у термін: (13.00 - 14.00, 22.00 - 23.00) та не включається до робочого часу, згідно ст.66 КЗпП України.
Для працівників відділу «Міський запасний пункт управління Харківської обласної державної адміністрації», які мають змінний характер праці, згідно з Наказом МНС України від 01.07.2003р. № 8т «Про введення в дію Інструкції про порядок доведення сигналів (розпоряджень) системою централізованого бойового управління Цивільної оборони України» та згідно з ст. 66 КЗпП України установити прийом їжі під час робочого часу у термін: (13.00 - 14.00, 22.00 - 23.00).
Керівництво департаментуцивільного захисту визначає перелік посад з підсумованим робочим часом та узгоджує його з профспілковим комітетом департаменту цивільного захисту. (додається). 
5.14. До початку роботи та після закінчення робочого часу кожний працівник зобов'язаний розписатися в журналі обліку робочого часу, який ведеться у департаменті цивільного захисту. 
5.15. На безперервних роботах (цілодобове чергування) забороняється залишати роботу до приходу робітника, який його змінює. У випадку неявки змінюючого робітника, робітник доповідає про це своєму керівнику, який зобов'язаний негайно прийняти міри до заміни робітника, який змінюється - іншим робітником.
6. Заохочення за успіхи в роботі.
6.1. За якісне виконання трудових обов'язків, успіхи у роботі, довголітню та бездоганну роботу та за інші досягнення у роботі використовуються такі заохочення:
а) оголошення подяки;
б) видача премії;
в) нагородження цінним подарунком;
г) нагородження почесною грамотою.
6.2. Заохочення оголошуються наказом директора Департаменту цивільного захисту, доводяться до відому всього колективу в урочистій обстановці та заносяться відділом кадрів у трудову книжку працівників у відповідності із правилами їх ведення. 
6.3. Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свій трудовий обов'язок, надається в першу чергу перевага при просуванні по службі.
6.4. За особливі трудові заслуги працівники департаменту цивільного захисту в установленому порядку подаються до вищих органів для заохочення, нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками і для присвоєння почесних звань.
7. Стягнення за порушення трудової дисципліни.
7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або недостатнє виконання по провині працівника, покладених на нього трудових завдань тягне за собою використання мір дисциплінарного та громадського впливу, а також приймаються інші міри згідно з діючим законодавством.
7.2. За порушення трудової дисципліни керівництво департаменту цивільного захисту може накласти такі дисциплінарні стягнення:
- догану;
- звільнення з роботи.
Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.
До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду .
Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути використане за систематичне невиконання працівниками без поважних причин обов'язків, покладених на них трудовим договором, або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника застосовувались міри дисциплінарного, або громадського стягнення; за прогул (в тому числі за відсутність на роботі більш 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появлення на роботі у нетверезому стані.
Прогулом вважається неприбуття на роботу без поважних причин, або відсутність на роботі більш 3-х годин протягом робочого дня без поважних 
причин.
За прогул працівника керівництво Головного управління може накласти такі стягнення:
- догану;
- звільнення з роботи.
Незалежно від накладеного стягнення працівник, який скоїв прогул (в тому числі за відсутність на роботі більш 3-х годин протягом робочого дня), або який вийшов на роботу у нетверезому стані, лишається премії повністю, або частково. Йому може бути зменшено розмір винагороди за підсумком роботи за рік, або зовсім не виплачена винагорода.
7.3. Дисциплінарні стягнення використовуються директором Департаменту цивільного захисту.
7.4. До накладення стягнення від порушника трудової дисципліни безпосередній керівник повинен зажадати від порушника письмові пояснення. При відмові останнього дати пояснення про це складається відповідний акт.
Дисциплінарне стягнення застосовується керівництвом безпосередньо за скоєний проступок, але не пізніше одного місяця з дня скоєння , не враховуючи часу хвороби, або перебування у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше 6 місяців з дня скоєння. В указаний строк не враховується час дізнання по головній справі.
7.5. За кожне порушення трудової дисципліни може бути використано тільки одне дисциплінарне стягнення.
7.6. Наказ про накладення стягнення доводиться до працівника, який скоїв вчинок під розпис у трьохденний строк та до відому всього особового складу Департаменту цивільного захисту.
7.7. Якщо протягом року з дня накладення стягнення працівник більше не наказувався, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути знято до закінчення 1 року.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення, міри заохочення, вказані у правилах внутрішнього розпорядку, на працівника не розповсюджуються.
7.8. Працівники Головного управління, винні у порушенні законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, згідно із чинним законодавством.
7.9. Працівники Департаменту цивільного захисту повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього трудового розпорядку, які зберігаються у відділі кадрів на видному місці.
 
Протокол  № 1 зборів трудового колективу Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації 28 січня 2013 року
 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх