ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Положення

11 квітня 2016 | 10:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

№ 116 від 07.04.2016

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (далі – сектор) є уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації та являється структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, який утворюється у порядку, визначеному законодавством, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Завідувач сектору підзвітний і підконтрольний Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, якщо інше не передбачено законом.

Керівник (особа) уповноваженого підрозділу структурного підрозділу обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, що передані в установленому порядку до сфери управління обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний завідувачу сектору.

4. Основними завданнями сектору є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному i науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб обласної державної адміністрації, вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації логічних та арифметичних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами обласної державної адміністрації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову обласної державної адміністрації (заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників обласної державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників обласної державної адміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

10) повідомляє у письмовій формі голову обласної державної адміністрації, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами обласної державної адміністрації та посадовими особами районних державних адміністрацій;

11) проводить спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців і призначення яких здійснюється головою обласної державної адміністрації, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.

6. Втручання у діяльність сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Сектор має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників обласної державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед головою обласної державної адміністрації (заступником голови – керівником апарату обласної державної адміністрації) питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань.

8. Працівники сектору проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в обласній державній адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Працівники сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій обласної державної адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Працівники сектору можуть залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються головою обласної державної адміністрації та керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, якщо інше не встановлено законом, за поданням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації.

Керівник (особа) уповноваженого підрозділу структурного підрозділу обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, що передані в установленому порядку
до сфери управління обласної державної адміністрації, призначається керівником такого органу за погодженням з завідувачем сектору.

На посади завідувача та спеціалістів сектору призначаються особи
з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

11. Відповідно до покладених на сектор завдань завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) розподіляє обов’язки між працівниками сектору;

3) вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

структури та штатної чисельності сектору;

призначення на посаду та звільнення з посади, а також заохочення та притягнення до відповідальності працівників сектору;

4) інформує голову обласної державної адміністрації про випадки перешкоджання виконанню працівниками сектору їх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами обласної державної адміністрації інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

5) працює з відомостями про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки в цілому щодо обласної державної адміністрації та відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо обласної державної адміністрації. Відомості, що використовуються в роботі, відносяться до категорії секретної інформації зі ступенем секретності «таємно».

12. Голова обласної державної адміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні сектором покладених на нього завдань.

13. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності сектору здійснюється Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

 

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                                                        В.Ю. Аббакумов

 

 

 

 

 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх