ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Положення

06 квітня 2016 | 10:50

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
 
  

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ адміністрування Державного реєстру виборців

апарату обласної державної адміністрації

 

1. Відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації (далі − відділ адміністрування Реєстру) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний йому,  підпорядковується  заступнику голови – керівнику апарату обласної  державної адміністрації.

2. Відділ адміністрування Реєстру в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, Регламентом Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу адміністрування Реєстру є:

- організаційна підтримка, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань ведення Державного реєстру виборців (далі − Реєстр);

- здійснення контролю за виконанням актів розпорядника Реєстру.

4. Відділ адміністрування Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі ведення Реєстру;

2) розглядає в порядку,  установленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» звернення осіб і політичних партій, зокрема щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності відділів ведення Реєстру;

3) перевіряє в разі призначення виборів чи референдумів правильність складення списків виборців відділами ведення Реєстру;

4) здійснює контроль за виконанням актів розпорядника Реєстру відділами ведення Реєстру;

5) вживає заходів, спрямованих на забезпечення захисту Реєстру, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;

6) передає у встановленому порядку та  визначені строки до Управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

7) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ адміністрування Реєстру має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань ведення Реєстру виборців, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ адміністрування Реєстру має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру.

7. Відділ адміністрування Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, громадськими об’єднаннями і окремими громадянами.

8. Відділ адміністрування Реєстру очолює начальник.

Начальник відділу адміністрування Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації.

Структура і чисельність працівників відділу адміністрування Реєстру затверджуються головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації.

Працівники відділу адміністрування Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника відділу адміністрування Реєстру, погодженим із заступником голови - керівником апарату обласної державної адміністрації.

На посаду спеціаліста відділу адміністрування Реєстру призначається  особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста  або   магістра відповідного  професійного  спрямування з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

9. Начальник відділу адміністрування Реєстру:

1) забезпечує виконання завдань, покладених на відділ адміністрування Реєстру:

- здійснює керівництво діяльністю відділу адміністрування Реєстру і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки між працівниками відділу адміністрування Реєстру, контролює їх роботу;

- планує роботу відділу адміністрування Реєстру і забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи;

- контролює діяльність працівників відділу адміністрування Реєстру під час  розгляду скарг, заяв громадян, установ, організацій, які надійшли до відділу адміністрування Реєстру згідно з дорученням голови  обласної державної адміністрації,  заступника голови − керівника апарату обласної державної адміністрації;

2) здійснює контроль за  діяльністю відділів ведення Державного реєстру виборців Харківської області;

3) надає пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу адміністрування Реєстру, за погодженням із заступником голови − керівником апарату обласної державної адміністрації;

4) готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам відділу адміністрування Реєстру;

5) вирішує питання взаємодії відділів ведення Реєстру із відповідними  місцевими  органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями у процесі створення та ведення Реєстру;

6) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

10. Чисельність працівників відділу адміністрування Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців».

11. Повноваження відділу адміністрування Реєстру поширюються на  територію області.

 

 

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                                                                                                    В.Ю. Аббакумов

 

 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх