ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Положення

20 квітня 2016 | 10:50

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації
№ 134 від 19.04.2016

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, що створюється головою обласної державної адміністрації для організаційного та аналітичного (з питань роботи апаратів районних державних адміністрацій) забезпечення діяльності голови обласної державної адміністрації, вивчення стану організаційної роботи в апаратах районних державних адміністрацій, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, надання практичної та методичної допомоги з організаційних питань.

Відділ підпорядковується безпосередньо заступнику голови – керівнику апарату обласної державної адміністрації.

1.2. Відділ виконує ряд завдань, які визначають основні напрями його діяльності, а саме:

забезпечує взаємодію апарату обласної державної адміністрації з Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

надає практичну та методичну допомогу структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської роботи;

координує роботу з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади;

формує плани роботи обласної державної адміністрації на рік і квартал, а також плани заходів на місяць та тиждень;

бере участь в організаційному забезпеченні роботи колегії обласної державної адміністрації, узагальнює інформацію про діяльність консультативно-дорадчих органів, утворених при обласній державній адміністрації, вносить пропозиції щодо покращення їх роботи;

здійснює організаційні заходи щодо координації роботи районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів і референдумів;

розробляє проекти регламентуючих документів обласної державної адміністрації;

здійснює загальний контроль за ходом підготовки нарад, що проводяться під головуванням голови обласної державної адміністрації;

готує матеріали з питань нагородної справи.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державні нагороди України», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації, Регламентом Харківської обласної державної адміністрації, Положенням про апарат обласної державної адміністрації, цим Положенням.

1.4. Діяльність відділу здійснюється на основі квартальних планів роботи, затверджених заступником голови – керівником апарату обласної державної адміністрації, а також тижневих планів роботи відділу.

1.5. Під час виконання своїх завдань і функцій відділ взаємодіє із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

1.6. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

2. Основні функції та завдання відділу

2.1. Забезпечення взаємодії обласної державної адміністрації з Адміністрацією Президента України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України:

2.1.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань забезпечує взаємодію апарату обласної державної адміністрації із Адміністрацією Президента України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
2.1.2 Узагальнює та надає до Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України відомості про місце перебування голів обласної та районних державних адміністрацій, а також про основні заходи, заплановані на наступний день, за їх участю.
2.1.3. Здійснює організаційні заходи спільно із структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації з питань підготовки та проведення селекторних нарад центральних органів виконавчої влади за участю голови обласної державної адміністрації та заступників голови обласної державної адміністрації. Співпрацює з цих питань із відділом по забезпеченню діяльності голови та заступників голови обласної державної адміністрації апарату обласної державної адміністрації.
2.1.4. Організовує вирішення питань, покладених на відділ, у зв’язку із підготовкою робочих поїздок до області Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України.

2.2. Забезпечення взаємодії апарату обласної державної адміністрації із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування:

2.2.1. 3абезпечує взаємозв’язки обласної державної адміністрації з районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у межах компетенції відділу.
2.2.2. Формує за пропозиціями структурних підрозділів обласної державної адміністрації перелік питань, які пропонуються для розгляду на сесіях обласної ради.
2.2.3. Узагальнює графіки чергування працівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення на вихідні та святкові дні.

2.3. Надання практичної та методичної допомоги структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань організації управлінської діяльності:

2.3.1. Вивчає діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, надає їм методичну і практичну допомогу щодо поліпшення та вдосконалення організації управлінської діяльності з питань, які віднесені до компетенції відділу, готує відповідні довідки.
2.3.2. Здійснює організаційне забезпечення навчально-методичних семінарів із керівниками апаратів, начальниками організаційних відділів та відділів організаційно-кадрової роботи апаратів районних державних адміністрацій, керуючими справами виконавчих органів міських рад міст обласного значення.

2.4. Організація контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади:

2.4.1. Розробляє та подає на затвердження голові обласної державної адміністрації План контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів виконавчої влади на наступний рік.
2.4.2. Координує роботу структурних підрозділів обласної державної адміністрації з контролю за виконанням органами місцевого самоврядування наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади.
2.4.3. Надає голові обласної державної адміністрації акти, довідки та інформації з питань здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.5. Планування роботи обласної державної адміністрації:

2.5.1. Опрацьовує та подає голові обласної державної адміністрації проекти перспективного (річного) і поточних (квартальних) планів роботи обласної державної адміністрації.
2.5.2. Узагальнює інформації структурних підрозділів обласної державної адміністрації та готує звіт про виконання річного та квартальних планів роботи обласної державної адміністрації. Забезпечує висвітлення звітів на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації.
2.5.3. Здійснює оперативне планування діяльності обласної державної адміністрації. Формує план основних заходів обласної державної адміністрації на місяць, план заходів на тиждень та проводить аналіз щодо виконання останнього.
2.5.4. Формує план роботи апарату обласної державної адміністрації на квартал та аналізує його виконання.

2.6. Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів:

2.6.1. Спільно зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії обласної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.
2.6.2. Здійснює узагальнення пропозицій, наданих структурними підрозділами обласної державної адміністрації, та забезпечує підготовку проектів планів засідань колегії обласної державної адміністрації на рік, селекторних нарад обласної державної адміністрації на квартал, надає їх для подальшого розгляду і затвердження.
2.6.3. Узагальнює звіти, що надходять до відділу від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, з питань діяльності консультативно-дорадчих органів, утворених при обласній державній адміністрації, готує доповідні записки з цього питання заступнику голови – керівнику апарату обласної державної адміністрації.

2.7. Координація роботи районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій під час підготовки та проведення виборів і референдумів:

2.7.1. Координує роботу районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій під час підготовки до виборів і референдумів шляхом проведення нарад, інших організаційних заходів.
2.7.2. Узагальнює матеріали з питання матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць, надані районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, готує відповідні довідки.

2.8. Розроблення та прийняття регламентуючих документів обласної державної адміністрації:

2.8.1. Готує проекти Регламенту Харківської обласної державної адміністрації, Положення про апарат обласної державної адміністрації, Положення про колегію обласної державної адміністрації, Положення про комісію з питань нагородження обласної державної адміністрації.
2.8.2. Здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою обласної державної адміністрації та його заступниками.
2.8.3. За дорученням голови обласної державної адміністрації готує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо внесення змін до персонального складу колегії обласної державної адміністрації та комісії з питань нагородження обласної державної адміністрації.

2.9. Організаційне забезпечення нарад та заходів, що проводяться під головуванням голови обласної державної адміністрації:

2.9.1. Здійснює загальний контроль за ходом підготовки нарад, у тому числі селекторних, що будуть проводитися під головуванням голови обласної державної адміністрації.
2.9.2. Здійснює організаційне забезпечення участі керівництва обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та територіальних органів міністерств і відомств України в Харківській області у заходах з нагоди відзначення в області державних свят і пам’ятних дат.

2.10. Підготовка матеріалів з питань нагородної справи:

2.10.1. Забезпечує реалізацію комплексу заходів з підготовки матеріалів щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та обласного рівня.
2.10.2. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державні нагороди України, інших нормативних документів у галузі нагородної справи.
2.10.3. Надає практичну допомогу працівникам підприємств, установ та організацій з питань підготовки нагородних матеріалів.

2.11. Інші функції:

2.11.1. Передає в установленому порядку та визначені строки до управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною.

3. Права відділу

3. Відділ має право:
3.1.Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2.Залучати спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3.За дорученням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації здійснювати перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови обласної державної адміністрації в районних державних адміністраціях та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, брати участь у нарадах, засіданнях колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, засіданнях виконавчих комітетів місцевих рад, сесій місцевих рад.

4. Структура відділу

4.1.Відділ очолює начальник відділу, а у разі його відсутності – заступник начальника відділу. Начальник і заступник начальника відділу призначаються на посади та звільняються з посад головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації.

4.2.Структура і чисельність працівників відділу затверджуються головою обласної державної адміністрації за поданням заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації.

4.3.Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника відділу, погодженим із заступником голови – керівником апарату обласної державної адміністрації.

5. Начальник відділу

5.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання відділом основних функцій та завдань.

5.2. Планує роботу відділу, забезпечує виконання квартальних та тижневих планів роботи відділу, організовує підготовку відповідних звітів.

5.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників.

5.4. Організовує розроблення посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними трудової дисципліни.

5.5. Організовує контроль за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.6. Забезпечує організацію підготовки перспективного та поточних планів роботи обласної державної адміністрації та інформування громадськості про їх виконання.

5.7. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.8. Вирішує питання взаємодії відділу з відповідними службами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

5.9. Здійснює координацію роботи з підготовки методичних рекомендацій для районних державних адміністрацій з окремих напрямів діяльності.

5.10. Координує діяльність працівників відділу під час розгляду листів, звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо.

5.11. Готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам відділу.

5.12. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації та заступником голови – керівником апарату обласної державної адміністрації.

5.13. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації.

 

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                                                               В.Ю. Аббакумов

 

 

Версія для друку Поділиться:


Вверх