Департамент праці та соціального захисту населення

Державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Умови призначення та виплати державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (далі – допомога) визначає Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751, розроблений відповідно до Закону України  від 21.11.92 р. № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
Допомога призначається одному з батьків дитини, усиновлювачу, опікуну, дідусю, бабусі або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною.
Допомога призначається:
- не працюючим особам -з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня,  що настає після закінчення  відпустки  у зв'язку з вагітністю та пологами;
- для працюючих осіб - з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення;
- особам - суб'єктам підприємницької діяльності - з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;
- усиновлювачам та опікунам допомога призначається не раніше ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.
Днем звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття управлінням праці та соціального захисту населення (далі – управління) відповідної заяви з усіма необхідними документами. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, то управління повідомляє  заявника, які документи мають бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем звернення за призначенням допомоги вважається день прийняття заяви.
 
Заява на призначення допомоги подається особою,  яка претендує на
її призначення, особисто.
 
Для одержання допомоги необхідно звернутися до управління за місцем реєстрації та надати такі документи:
1) заяву, що складається за формою, затвердженою Мінпраці (бланк заяви видається в управлінні);
2) копію свідоцтва про народження дитини;
 
Також, в залежності від обставин, подається:
3) копія трудової книжки матері (батька, усиновлювача, опікуна, дідуся, бабусі або іншого родича), яка (який) здійснює догляд за дитиною - для не працюючих осіб;
4) довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;
5) довідка  про  те,  що  виплата допомоги по безробіттю або матеріальної  допомоги  по  безробіттю  не  проводиться,   -   для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;
6) копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця - для осіб, що провадять підприємницьку діяльність;
7) довідка роботодавця про надання відпустки  для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до якої за відсутності печатки прикладається копія свідоцтва про державну реєстрацію - для найманих працівників фізичних осіб - підприємців;
8) копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – для осіб, що працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання;
9) копія рішення про усиновлення або встановлення опіки – для усиновителів та опікунів;
10) довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов'язків у режимі неповного робочого часу або вдома – для осіб що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома.
При собі також слід мати паспорт та ідентифікаційний код.
Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в управлінні за місцем реєстрації.
 
До уваги роботодавців!
Якщо особа приступила до роботи в режимі повного робочого часу або оформила відпустку у зв'язку з навчанням до закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець повинен протягом п'яти днів після видання наказу про припинення зазначеної відпустки повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання такої особи. Виплата допомоги припиняється з дня початку виконання трудових обов'язків в режимі повного робочого часу або з дня початку навчання.
 
Розмір допомоги з 1 січня 2010 року визначається як різниця між 100 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн. (Прикінцеві положення Закону № 2811).
Статтею 52 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня - 869 грн., з 1 квітня - 884 грн., з 1 липня - 888 грн., з 1 жовтня - 907 грн., з 1 грудня - 922 грн.
Таким чином, з 1 січня 2010 року мінімально встановлений розмір допомоги дорівнює 130 грн., а максимально можливий, який розраховується залежно від доходу сім’ї, складає: з 1 січня - 869 грн., з 1 квітня - 884 грн., з 1 липня - 888 грн., з 1 жовтня - 907 грн., з 1 грудня - 922 грн.
 
У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб розмір допомоги перераховується без звернення одержувача допомоги з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум
 
Для призначення допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).  Дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкоммолодьспорту від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370.
 
До речі!
До сукупного доходу сім’ї не включається державна допомога,
для визначення розміру якої цей дохід обчислюється.
 
До складу сім'ї особи, яка звернулася за призначенням допомоги, включаються:
1.чоловік (дружина);
2.рідні, усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації місця проживання;
3.неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з  дитинства I і II групи або інвалідами I групи та проживають разом з батьками;
4.непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними та перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;
5.жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
До складу сім'ї баби, діда або іншого родича, який фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновителем або опікуном дитини та звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога (п. 22 Порядку №1751).
 
Приклад розрахунку розміру допомоги:
Заява на призначення допомоги з урахуванням доходу сім'ї надана у січні 2010 року. До складу сім’ї включається: одинока мати та двоє неповнолітніх дітей, 2 та 14 років. За період з липня по грудень 2009 року дохід сім’ї складався із: допомоги на дітей одинокій матері - 3924 грн., допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку -  1864,98 грн.
 
Управлінням проведено наступний розрахунок допомоги:
 
1
Сукупний дохід сім'ї за шість місяців, що передували місяцю звернення (з липня по грудень 2009 року) -  3924 грн.
(допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до сукупного доходу не включається, оскільки дохід обчислюється для визначення розміру саме допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)
2
Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу:
3924 грн. / 6 міс. / 3 особи = 218 грн.
3
Розмір допомоги на період з січня по червень 2010 року:
 869 грн. – 218 грн. = 651 грн. щомісячно.
(у разі, якщо розрахунковий розмір допомоги склав би величину меншу ніж законодавчо встановлений мінімальний розмір, то допомога була б призначена в мінімальному розмірі - 130,0 грн.)
4
Перерахунок розміру допомоги з 1 квітня 2010 року, у зв'язку із зміною розміру прожиткового мінімуму:
884– 218 грн. = 666 грн. щомісячно починаючи з1 квітня 2010 року.
 
 
Увага! Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується в мінімальному розмірі.
 
Виплата допомоги припиняється у наступних випадках:
     1) у разі:
- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
üвідмови отримувача допомоги від виховання дитини;
- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
- припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
üскасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
- смерті дитини або отримувача допомоги;
- виникнення інших обставин;
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.
2) у разі, коли особа, що отримує допомогу:
üвиявила бажання працювати - виплата допомоги припиняється з дня початку виконання трудових обов'язків в режимі повного робочого часу.
 
Увага!
У разі, коли особа, що отримує допомогу, звільнилась з роботи, їй необхідно звернутися до управління за місцем отримання допомоги та подати заяву на призначення допомоги як непрацюючій особі.

 

 • Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Донецької та Луганської областей
 • Охорона державного кордону
 • Регіональний перинатальний центр
 • Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року
 • «Гарячі лінії» правоохоронних структур Харківської області
 • Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
 • Харьківська областна рада
 • Міська рада
 • сайт Президента України
 • Урядовий портал
 • Верховна Рада України
 • публічна інформація
 • Спілка Героїв України Харківщини
 • Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації
Анонс подій Інформація для ЗМІ
 • Меморіал пам
 • Допомога дітям. Харківський обласний Червоний Хрест
 • Правила безпеки при загрозі терористичного акту
 • "Слобідський край"
 • Антикорупційне законодавство
 • урядова гаряча телефонна лінія
 • Нацдержслужба України
 • Харківський регіональний інститут державного управління

Розсилка

Погода

 • Нд, вечір -1 .. +1 °C
 • Пн, ніч 0 .. +2 °C
 • Пн, ранок -1 .. +1 °C
 • Пн, день +1 .. +3 °C